திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 2 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் – தொகுதி – 2

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 2

ரூ. 87,500

வ. எண் தலைப்பு திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் மொத்த பாடல்கள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 முக்குணநிர்க்குணம் சாத்திக மெய்து 4 1 1 ரூ. 3,500.00
2 அண்டாதி பேதம் பெறுபகிரண்டம் 4 2 1 ரூ. 3,500.00
3 பதினோராந் தானமும் அவத்தையெனக்காணல் அஞ்சில் அமுதுமோ 4 3 1 ரூ. 3,500.00
4 கலவு செலவு கேவலந் தன்னிற் 4 2 1 ரூ. 3,500.00
5 நின் மலாவத்தை ஊமைக்கிணற்றகத் 4 51 6 ரூ. 21,000.00
6 அறிவுதயம் தன்னையறியத் 4 15 2 ரூ. 7,000.00
7 ஆறந்தம் வேதத்தின் அந்தமும் 4 35 4 ரூ. 14,000.00
8 பசுபதி பாசம் வேறின்மை அறிவறி வென்ற 4 20 2 ரூ. 7,000.00
9 அடிதலை அறியும் திறங்கூறல் காலுந் தலையும் 4 10 1 ரூ. 3,500.00
10 முக்குற்றம் மூன்றுள குற்றமுழுது 4 2 1 ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகம் 10
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 25 கிலோ
8 40 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
10 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 87,500.00
11 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்