தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் - பாயிரம் வாழ்த்து முதல் திருமலைச் சருக்கம் - 1 வரை - தொகுதி - 2 - Copper Temple

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை – முதற்காண்டம் – பாயிரம் வாழ்த்து முதல் திருமலைச் சருக்கம் – 1 வரை – தொகுதி – 2

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் - பாயிரம் வாழ்த்து முதல் திருமலைச் சருக்கம் - 1 வரை - தொகுதி - 2

ரூ. 98,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1நடராஜர் துதிஉலகெலாம் உணர்ந்411ரூ. 3,500.00
2மானிடப்பிறவியின் பயன்ஊனடைந்த உடம்பின்411ரூ. 3,500.00
3விநாயகர் வணக்கம்எடுக்கும் மாக்கதை411ரூ. 3,500.00
4திருக்கூட்ட வாழ்த்துமதிவளர் சடைமுடி411ரூ. 3,500.00
5அவையடக்கம்அளவிலாத பெருமை451ரூ. 3,500.00
6நூற்பெயர்இங்கிதன் நாமம்811ரூ. 3,500.00
7திருமலைச் சிறப்புபொன்னின் வெண்4404ரூ. 14,000.00
8திருநாட்டுச் சிறப்புபாட்டியல் தமிழுரை4
8
15
20
2
4
ரூ. 7,000.00
ரூ. 14,000.00
9திருநகரச் சிறப்புசொன்ன நாட்டிடைத்4
8
16
34
2
7
ரூ. 7,000.00
ரூ. 24,500.00
10திருக்கூட்டச் சிறப்புபூதநாயகர் புற்றிடங்4111ரூ. 3,500.00
11தடுத்தாட்கொண்ட புராணம்கங்கையும் மதியும்4
8
33
170
4
34
ரூ. 14,000.00
ரூ. 1,19,000.00
12திருத்தொண்டத் தொகைதில்லை வாழந்தணர்தம்8113ரூ. 10,500.00
13பதிகப் பாட்டுகளின் முதற்குறிப்புபணித்தநற் 811ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பாடல்கள்361
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்68
323 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
423 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
522 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
6ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
7ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
83 புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 15 கிலோ
93 புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 83 கிலோ
10ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 28 கிலோ
112-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 28 கிலோ
123-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 27 கிலோ
134 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு ஒரு தகடு
146,8 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு இரண்டு தகடு
15ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1628 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 98,000.00
1727 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 94,500.00
18புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
19சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
20கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
21ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
22நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
23பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
24புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்

குறிப்பு : திருமலைச் சருக்கத்தில் உள்ள மொத்தப் பாடல்களையும் அன்பர்கள் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு 3 (மூன்று) தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

வ. எண்விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1தொகுதி ஒன்றுக்கு 28 கிலோரூ. 98,000.00
2தொகுதி இரண்டிற்கு 28 கிலோரூ. 98,000.00
3தொகுதி மூன்றுக்கு 27 கிலோரூ. 94,500.00