தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணதம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் தில்லைவாழ்அந்ணர் சருக்கம் - 2 - தொகுதி - 1 - Copper Temple

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணதம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை – முதற்காண்டம் தில்லைவாழ்அந்ணர் சருக்கம் – 2 – தொகுதி – 1

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் தில்லைவாழ்அந்தணர் சருக்கம் - 2 - தொகுதி - 1

ரூ. 84,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1தில்லைவாழ் அந்தணர் புராணம்ஆதியாய் நடுவுமாகி8102ரூ. 7,000.00
2திருநீலகண்ட நாயனார் புராணம்வேதியர் தில்லை8449ரூ. 31,500.00
3இயற்பகை நாயனார் புராணம்சென்னி வெண்குடை8368ரூ. 28,000.00
4இளையான்குடிமாற நாயனார் புராணம்அம்பொன் நீடிய8276ரூ. 21,000.00
5மெய்ப்பொருள் நாயனார் புராணம்சேதிநன் னாட்டு நீடு8245ரூ. 17,500.00
6விறன் மிண்ட நாயனார் புராணம்விரைசெய் நறும்பூந் 8113ரூ. 10,500.00
7அமர்நீதி நாயனார் புராணம் சுந்தரர் வணக்கம்சீரின் நீடிய செம்பியர் மலர்மிசை4495ரூ. 17,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பாடல்கள்201
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்38
319 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
419 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
5ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
72 புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 10 கிலோ
82 புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 48 கிலோ
9ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
102-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
114 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு ஒரு தகடு
126,8 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு இரண்டு தகடு
13ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1424 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 84,000.00
15புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
16சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
17கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
18ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
19நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
20பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
21புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்

குறிப்பு : தில்லைவாழ்அந்தணர் சருக்கத்தில் உள்ள மொத்தப் பாடல்களையும் அன்பர்கள் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு 2 (இரண்டு) தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

வ. எண்விபரங்கள்மொத்தம் தொகை ரூ
1தொகுதி ஒன்றுக்கு 24 கிலோரூ. 84,000.00
2தொகுதி இரண்டிற்கு 24 கிலோரூ. 84,000.00