தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் இலைமலிந்த சருக்கம் - 3 - தொகுதி - 1 - Copper Temple

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை – முதற்காண்டம் இலைமலிந்த சருக்கம் – 3 – தொகுதி – 1

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் இலைமலிந்த சருக்கம் - 3 - தொகுதி - 1

ரூ. 94,500

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1எறிபத்த நாயனார் புராணம்மல்லல்நீர் ஞாலந்85712ரூ. 42,000.00
2ஏனாதிநாத நாயனார் புராணம் புண்டரிகம் பொன்8429ரூ. 31,500.00
3கண்ணப்ப நாயனார் புராணம் மேவலர் புரங்கள் 4
8
15
171
2
35
ரூ. 7,000.00
ரூ. 1,22,500.00
4குங்குலிய கலய நாயனார் புராணம்வாய்ந்தநீர் வளத்தா 8357ரூ. 24,500.00
5மானக்கஞ்சார நாயனார் புராணம்மேலாறு செஞ்சடைமேல்8378ரூ. 28,000.00
6அரிவாட்டாய நாயனார் புராணம்வரும்பு னற்பொன்னி4
8
10
13
1
3
ரூ. 3,500.00
ரூ. 10,500.00
7ஆனாய நாயனார் புராணம்மாடு விரைப்பொலி 4
8
12
29
2
6
ரூ. 7,000.00
ரூ. 21,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பாடல்கள்421
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்85
322 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
421 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
521 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
621 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
7ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
8ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
94 புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 20 கிலோ
104 புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 105 கிலோ
11ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 27 கிலோ
122-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
133-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
144-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
154 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு ஒரு தகடு
166,8 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு இரண்டு தகடு
17ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1827 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 94,500.00
1926 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 91,000.00
20புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
21சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
22கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
23ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
24நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
25பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
26புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்

குறிப்பு : இலைமலிந்த சருக்கத்தில் உள்ள மொத்தப் பாடல்களையும் அன்பர்கள் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு 4 (நான்கு) தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1தொகுதி ஒன்றுக்கு 27 கிலோரூ. 94,500.00
2தொகுதி இரண்டிற்கு 26 கிலோரூ. 91,000.00
3தொகுதி மூன்றுக்கு 26 கிலோரூ. 91,000.00
4தொகுதி நான்கிற்கு 26 கிலோரூ. 91,000.00