தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் - 4 - தொகுதி - 1 - Copper Temple

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை – முதற்காண்டம் மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் – 4 – தொகுதி – 1

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் - 4 - தொகுதி - 1

ரூ. 84,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1மூர்த்தி நாயனார் புராணம்சீர்மன்னு செல்வக்84910ரூ. 35,000.00
2முருக நாயனார் புராணம் தாது சூழுங் குழல்8143ரூ. 10,500.00
3உருத்திரபசுபதி நாயனார் புராணம்நிலத்தின் ஓங்கிய 4
101ரூ. 3,500.00
4திருநாளைப் போவார் நாயனார் புராணம்பகர்ந்துலகு சீர் 8378ரூ. 28,000.00
5திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் புராணம்ஏயு மாறுபல்4
8
54
74
6
15
ரூ. 21,000.00
ரூ. 52,500.00
6சண்டேசுர நாயனார் புராணம்பூந்தண் பொன்னி 86012ரூ. 42,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பாடல்கள்298
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்55
319 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
418 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
518 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
6ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
7ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
83 புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 15 கிலோ
93 புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 70 கிலோ
10ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
112-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
123-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
134 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு ஒரு தகடு
146,8 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு இரண்டு தகடு
15ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1724 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 84,000.00
1823 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 80,500.00
19புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
20சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
21கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
22ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
23நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
24பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
23புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்

குறிப்பு : மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கத்தில் உள்ள மொத்தப் பாடல்களையும் அன்பர்கள் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு 3 (மூன்று) தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1தொகுதி ஒன்றுக்கு 24 கிலோரூ. 84,000.00
2தொகுதி இரண்டிற்கு 23 கிலோரூ. 80,500.00
3தொகுதி மூன்றுக்கு 23 கிலோரூ. 80,500.00