தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் திருநின்ற சருக்கம் - 5 - தொகுதி - 1 - Copper Temple

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை – முதற்காண்டம் திருநின்ற சருக்கம் – 5 – தொகுதி – 1

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் திருநின்ற சருக்கம் - 5 - தொகுதி - 1

ரூ. 80,500

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருநாவுக்கரசு நாயனார் புராணம்திருநாவுக் கரசுவளர்842986ரூ. 3,01,000.00
2குலச்சிறை நாயனார் புராணம்பன்னு தொல்புகழ்ப்4112ரூ. 7,000.00
3பெருமிழலைக் குறும்ப நாயனார் புராணம்சூத நெருங்கு8
113ரூ. 10,500.00
4காரைக்கால் அம்மையார் புராணம்மானமிகு தருமத்தின்86614ரூ. 49,000.00
5அப்பூதியடிகள் நாயனார் புராணம்தாண்டவம் புரிய8
459ரூ. 31,500.00
6திருநீலநக்க நாயனார் புராணம்பூத்த பங்கயப் 4384ரூ. 14,000.00
7நமிநந்தியடிகள் நாயனார் புராணம்வையம் புரக்குந் 8337ரூ. 24,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பாடல்கள்633
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்125
318 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
418 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
518 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
618 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
718 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
818 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
917 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
10ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
11ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
127 புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 35 கிலோ
137 புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 160 கிலோ
14ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
152-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
163-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
174-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
185-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
196-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
207-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 22 கிலோ
214 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு ஒரு தகடு
226,8 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு இரண்டு தகடு
23ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
2423 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 80,500.00
2522 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 77,000.00
26புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
27சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
28கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
29ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
30நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
31பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
32புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்

குறிப்பு : திருநின்ற சருக்கத்தில் உள்ள மொத்தப் பாடல்களையும் அன்பர்கள் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு 7 (ஏழு) தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1தொகுதி ஒன்றுக்கு 23 கிலோரூ. 80,500.00
2தொகுதி இரண்டிற்கு 23 கிலோரூ. 80,500.00
3தொகுதி மூன்றுக்கு 23 கிலோரூ. 80,500.00
4தொகுதி நான்கிற்கு 23 கிலோரூ. 80,500.00
5தொகுதி ஐந்திற்கு 23 கிலோரூ. 80,500.00
6தொகுதி ஆறுக்கு 23 கிலோரூ. 80,500.00
7தொகுதி ஏழுக்கு 22 கிலோரூ. 77,000.00