தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் - 4 - தொகுதி - 3 - Copper Temple

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை – முதற்காண்டம் மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் – 4 – தொகுதி – 3

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - முதற்காண்டம் மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் - 4 - தொகுதி - 3

ரூ. 80,500

வ. எண் தலைப்பு திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் மொத்த பாடல்கள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 மூர்த்தி நாயனார் புராணம் சீர்மன்னு செல்வக் 8 49 10 ரூ. 35,000.00
2 முருக நாயனார் புராணம் தாது சூழுங் குழல் 8 14 3 ரூ. 10,500.00
3 உருத்திரபசுபதி நாயனார் புராணம் நிலத்தின் ஓங்கிய 4 10 1 ரூ. 3,500.00
4 திருநாளைப் போவார் நாயனார் புராணம் பகர்ந்துலகு சீர் 8 37 8 ரூ. 28,000.00
5 திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் புராணம் ஏயு மாறுபல் 4
8
54
74
6
15
ரூ. 21,000.00
ரூ. 52,500.00
6 சண்டேசுர நாயனார் புராணம் பூந்தண் பொன்னி 8 60 12 ரூ. 42,000.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பாடல்கள் 298
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 55
3 19 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 18 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
5 18 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
6 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
7 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
8 3 புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 15 கிலோ
9 3 புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 70 கிலோ
10 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
11 2-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
12 3-வது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
13 4 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு ஒரு தகடு
14 6,8 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு இரண்டு தகடு
15 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
16 24 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 84,000.00
17 23 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 80,500.00
18 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
19 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
20 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
21 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
22 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
23 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
24 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்

குறிப்பு : மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கத்தில் உள்ள மொத்தப் பாடல்களையும் அன்பர்கள் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு 3 (மூன்று) தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 தொகுதி ஒன்றுக்கு 24 கிலோ ரூ. 84,000.00
2 தொகுதி இரண்டிற்கு 23 கிலோ ரூ. 80,500.00
3 தொகுதி மூன்றுக்கு 23 கிலோ ரூ. 80,500.00