மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 2 - Copper Temple

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 2

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 2

ரூ. 84,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
5. திருச் சதகம்
1கட்டளைக் கலித்துறைமெய்தான் அரும்பி 82ரூ. 7,000.00
2நாலடித்தரவு கொச்சக் கலிப்பாநாடகத்தால் உன்னடியார்82ரூ. 7,000.00
3எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்வெள்ளந்தாழ் விரிசடை82ரூ. 7,000.00
4அறுசீர்க்கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்ஆடுகின்றிலை82ரூ. 7,000.00
5கலி விருத்தம்இருகையானையை41ரூ. 3,500.00
6அறுசீர்க்கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்ஈசனே என் 82ரூ. 7,000.00
7அறுசீர்க்கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்தரிக்கிலேன் காய 82ரூ. 7,000.00
8எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்புணர்ப்ப தொக்கஎந்தை82ரூ. 7,000.00
9கலிநிலைத்துறைவிச்சுக்கேடுபொய்க்82ரூ. 7,000.00
10எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்மாறிலாதமாக் கருணை 82ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்10
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்19
319 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை24 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1124 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 84,000.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்