மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 5 - Copper Temple

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 5

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 5

ரூ.  91,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம்மொத்தம் பாடல்பாடல் வரிகள் தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருப்பொன்னூசல்சீரார் பவளங்கால் 962ரூ. 7,000.00
2அன்னைப்பத்துவேத மொழியர்1041ரூ. 3,500.00
3குயிற்பத்துகீதம் இனியகுயிலே1082ரூ. 7,000.00
4திருத்தசாங்கம்ஏரார் இளங்கிளியே1082ரூ. 7,000.00
5திருப்பள்ளியெழுச்சிபோற்றிஎன் வாழ்முத1082ரூ. 7,000.00
6கோயில் மூத்ததிருப்பதிகம்உடையாள் உன்றன்1082ரூ. 7,000.00
7கோயில் திருப்பதிகம்மாறிநின் றென்னை1082ரூ. 7,000.00
8செத்திலாப்பத்துபொய்யனேன்1082ரூ. 7,000.00
9அடைக்கலப்பத்துசெழுங்கமலத்1082ரூ. 7,000.00
10ஆசைப்பத்துகருடக் கொடியோன் 1082ரூ. 7,000.00
11அதிசயப் பத்துவைப்பு மாடென்று1082ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்11
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்21
321 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை26 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1126 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 91,000.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்