மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 5

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 5

ரூ.  91,000

வ. எண் தலைப்பு திருப்பதிகம் மொத்தம் பாடல் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளங்கால் 9 6 2 ரூ. 7,000.00
2 அன்னைப்பத்து வேத மொழியர் 10 4 1 ரூ. 3,500.00
3 குயிற்பத்து கீதம் இனியகுயிலே 10 8 2 ரூ. 7,000.00
4 திருத்தசாங்கம் ஏரார் இளங்கிளியே 10 8 2 ரூ. 7,000.00
5 திருப்பள்ளியெழுச்சி போற்றிஎன் வாழ்முத 10 8 2 ரூ. 7,000.00
6 கோயில் மூத்ததிருப்பதிகம் உடையாள் உன்றன் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
7 கோயில் திருப்பதிகம் மாறிநின் றென்னை 10 8 2 ரூ. 7,000.00
8 செத்திலாப்பத்து பொய்யனேன் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
9 அடைக்கலப்பத்து செழுங்கமலத் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
10 ஆசைப்பத்து கருடக் கொடியோன் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
11 அதிசயப் பத்து வைப்பு மாடென்று 10 8 2 ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 11
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 21
3 21 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 26 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 26 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 91,000.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்