மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 6

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 6

ரூ.  91,000

வ. எண் தலைப்பு திருப்பதிகம் மொத்தம் பாடல் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 புணர்ச்சிப் பத்து சுடர்பொற் குன்றைத் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
2 வாழாப்பத்து பாரொடு விண்ணாய்ப் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
3 அருட்பத்து சோதியே சுடரே 10 8 2 ரூ. 7,000.00
4 திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் பிணக்கிலாத பெருந்து 7 8 2 ரூ. 7,000.00
5 கண்டப்பத்து இந்திரிய வயமங்கி 10 8 2 ரூ. 7,000.00
6 பிரார்த்தனைப் பத்து கலந்து நின்னடியா 11 8 3 ரூ. 10,500.00
7 குழைத்தபத்து குழைத்தாற் பண்டைக் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
8 உயிருண்ணிப் பத்து பைந்நாப்பட 10 8 2 ரூ. 7,000.00
9 அச்சப்பத்து புற்றில்வாளரவும் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
10 திருப்பாண்டிப் பதிகம் பருவரை மங்கைதன் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 10
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 21
3 21 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 26 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 26 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 91,000.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்