மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 6 - Copper Temple

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 6

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 6

ரூ.  91,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம்மொத்தம் பாடல் பாடல் வரிகள் தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1புணர்ச்சிப் பத்துசுடர்பொற் குன்றைத்1082ரூ. 7,000.00
2வாழாப்பத்துபாரொடு விண்ணாய்ப்1082ரூ. 7,000.00
3அருட்பத்துசோதியே சுடரே 1082ரூ. 7,000.00
4திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம்பிணக்கிலாத பெருந்து 782ரூ. 7,000.00
5கண்டப்பத்துஇந்திரிய வயமங்கி1082ரூ. 7,000.00
6பிரார்த்தனைப் பத்துகலந்து நின்னடியா1183ரூ. 10,500.00
7குழைத்தபத்துகுழைத்தாற் பண்டைக்1082ரூ. 7,000.00
8உயிருண்ணிப் பத்துபைந்நாப்பட 1082ரூ. 7,000.00
9அச்சப்பத்துபுற்றில்வாளரவும் 1082ரூ. 7,000.00
10திருப்பாண்டிப் பதிகம்பருவரை மங்கைதன்1082ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்10
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்21
321 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை26 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1126 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 91,000.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்