மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 7 - Copper Temple

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 7

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 7

ரூ. 1,15,500

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம்மொத்தம் பாடல்பாடல் வரிகள் தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1பிடித்தப் பத்துஉம்பர்கட் கரசே1082ரூ. 7,000.00
2திருவேசறவுஇரும்புதரு1082ரூ. 7,000.00
3திருப்புலம்பல்பூங்கமலத்381ரூ. 3,500.00
4குலாப் பத்துஓடுங் கவந்தியுமே1082ரூ. 7,000.00
5அற்புதப்பத்துமையலாய் இந்த1082ரூ. 7,000.00
6சென்னிப்பத்துதேவதேவன்மெய்ச்1082ரூ. 7,000.00
7திருவார்த்தைமாதிவர் பாகன்1082ரூ. 7,000.00
8எண்ணப்பதிகம்பாருரு வாய682ரூ. 7,000.00
9யாத்திரைப்பத்துபூவார் சென்னி1082ரூ. 7,000.00
10திருப்படையெழுச்சிஞானவாள் ஏந்தும்281ரூ. 3,500.00
11திருவெண்பாவெய்ய வினை1141ரூ. 3,500.00
12பண்டாய நான்மறைபண்டாய நான்மறையும் 741ரூ. 3,500.00
13திருப்படையாட்சி கண்களிரண்டும் 8164ரூ. 14,000.00
14ஆனந்த மாலைமின்னேரனைய782ரூ. 7,000.00
15அச்சோப் பதிகம்முத்திநெறி அறியாத982ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்15
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்28
328 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 33 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை33 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1133 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 1,15,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்