மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 7

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 7

ரூ. 1,15,500

வ. எண் தலைப்பு திருப்பதிகம் மொத்தம் பாடல் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 பிடித்தப் பத்து உம்பர்கட் கரசே 10 8 2 ரூ. 7,000.00
2 திருவேசறவு இரும்புதரு 10 8 2 ரூ. 7,000.00
3 திருப்புலம்பல் பூங்கமலத் 3 8 1 ரூ. 3,500.00
4 குலாப் பத்து ஓடுங் கவந்தியுமே 10 8 2 ரூ. 7,000.00
5 அற்புதப்பத்து மையலாய் இந்த 10 8 2 ரூ. 7,000.00
6 சென்னிப்பத்து தேவதேவன்மெய்ச் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
7 திருவார்த்தை மாதிவர் பாகன் 10 8 2 ரூ. 7,000.00
8 எண்ணப்பதிகம் பாருரு வாய 6 8 2 ரூ. 7,000.00
9 யாத்திரைப்பத்து பூவார் சென்னி 10 8 2 ரூ. 7,000.00
10 திருப்படையெழுச்சி ஞானவாள் ஏந்தும் 2 8 1 ரூ. 3,500.00
11 திருவெண்பா வெய்ய வினை 11 4 1 ரூ. 3,500.00
12 பண்டாய நான்மறை பண்டாய நான்மறையும் 7 4 1 ரூ. 3,500.00
13 திருப்படையாட்சி கண்களிரண்டும் 8 16 4 ரூ. 14,000.00
14 ஆனந்த மாலை மின்னேரனைய 7 8 2 ரூ. 7,000.00
15 அச்சோப் பதிகம் முத்திநெறி அறியாத 9 8 2 ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 15
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 28
3 28 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 33 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 33 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 33 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 1,15,500.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்