மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருக்கோவையார் தொகுதி - 1 - Copper Temple

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருக்கோவையார் தொகுதி – 1

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருக்கோவையார் தொகுதி - 1

ரூ. 91,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1விநாயகர் வணக்கம் எண்ணிறைந்த
4

1ரூ. 3,500.00
நூற்சிறப்புஆரணங் காணென்பர்8
2இயற்கைப்புணர்ச்சிதிருவளர் தாமரை 84ரூ. 14,000.00
3பாங்கற்கூட்டம்பூங்கனை யார்புனற்86ரூ. 21,000.00
4இடந்தலைப்பாடுஎன்னறி வால்வந்த81ரூ. 3,500.00
5மதியுடம் படுத்தல்எளிதன் றினிக்கனி82ரூ. 7,000.00
6இருவரு முள்வழி அவன் வரவுணர்தல்பல்லில னாகப்81ரூ. 3,500.00
7முன்னுறவுணர்தல்நிருத்தம் பயின்றவன்81ரூ. 3,500.00
8குறையுறவுணர்தல்மடுக்கோ கடலின் 81ரூ. 3,500.00
9நாண நாட்டம்மைவார் கருங்கண்ணி81ரூ. 3,500.00
10நடுங்க நாட்டம்ஆவா விருவ ரறியா81ரூ. 3,500.00
11மடற்றிறம்பொருளா வெனைப்புகுந்82ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்11
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்21
321 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை26 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1126 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 91,000.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்