மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருக்கோவையார் தொகுதி - 4 - Copper Temple

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருக்கோவையார் தொகுதி – 4

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருக்கோவையார் தொகுதி - 4

ரூ. 87,500

வ. எண் தலைப்பு திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 வரைபொருட் பிரிதல் குறைவிற்குங் 8 7 ரூ. 24,500.00
2 மணஞ்சிறப்புரைத்தல் பிரசந் திகழும் 8 2 ரூ. 7,500.00
3 ஓதற்பிரிவு சீரள வில்லாத் 8 1 ரூ. 3,500.00
4 காவற்பிரிவு மூப்பான் இளையவன் 8 1 ரூ. 3,500.00
5 பகைதணிவினைப் பிரிவு மிகைதணித் தற்கரி 8 1 ரூ. 3,500.00
6 வேந்தற்குற்றுழிப் பிரிவு போதுகுலாய புனைமுடி 8 4 ரூ. 14,000.00
7 பொருள்வயிற் பிரிவு முனிவரும் மன்னரும் 8 4 ரூ. 14,000.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 7
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 25 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 87,500.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்