மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருக்கோவையார் தொகுதி - 5 - Copper Temple

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருக்கோவையார் தொகுதி – 5

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருக்கோவையார் தொகுதி - 5

ரூ. 52,500

வ. எண்தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1பரத்தையிற் பிரிவுஉடுத்தணி வாளர 810ரூ. 35,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்1
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்10
310 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 15 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை15 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1115 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 52,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்