திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 6 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 6

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 6

ரூ. 94,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருவையாறுசிந்திப்பரியன சிந்திப் (20 பாடல்கள்)41ரூ. 3,500.00
2திருக்கண்டியூர் வீரட்டம்வானவர் தானவர்41ரூ. 3,500.00
3திருப்பாதிரிப்புலியூர்ஈன்றாளு மாயெனக் 41ரூ. 3,500.00
4திருவீழிமிழலைவான்சொட்டச் சொட்ட 41ரூ. 3,500.00
5திருச்சத்திமுற்றம்கோவாய் முடுகி 41ரூ. 3,500.00
6திருநல்லூர்அட்டுமி னில்பலி41ரூ. 3,500.00
7திருவையாறுஅந்திவட்ட த்திங்கட்41ரூ. 3,500.00
8திருக்கச்சியேகம்பம்ஓதுவித் தாய்முன் 41ரூ. 3,500.00
9திருவின்னம்பர் மன்னு மலைமகள்41ரூ. 3,500.00
10திருவாரூர் குலம்பலம் பாவரு 41ரூ. 3,500.00
11திருவாரூர் வேம்பினைப் பேசி41ரூ. 3,500.00
12திருநாகைக்காரோணம்வடிவுடை மாமலை41ரூ. 3,500.00
13திருவதிகை வீரட்டானம்மாசிலொள் வாள்போன்41ரூ. 3,500.00
14திருப்புகலூர்தன்னைச் சரணென்று41ரூ. 3,500.00
15திருக்கழிப்பாலைநெய்தற் குருகுதன் 41ரூ. 3,500.00
16திருக்கடவூர் வீரட்டம் மருட்டுயர் தீரவன்41ரூ. 3,500.00
17திருமாற்பேறுமாணிக் குயிர்பெறக்41ரூ. 3,500.00
18திருத்தூங்கானைமாடம்பொன்னார் திருவடிக் 41ரூ. 3,500.00
19பொது (பசுபதித் திருவிருத்தம்) சாம்பலைப் பூசித் 41ரூ. 3,500.00
20பொது (சரக்கறைத் திருவிருத்தம்) விடையும் விடைப் 41ரூ. 3,500.00
21பொது (தனித் திருவிருத்தம்) வெள்ளிக் குழைத்துணி41ரூ. 3,500.00
22பொது (தனித் திருவிருத்தம்) பவளத் தடவரை41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்22
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்22
322 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை27 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை27 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1127 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 94,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்