மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 2 - Copper Temple

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 2

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம் தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 2

ரூ. 84,000

வ. எண் தலைப்பு திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
5. திருச் சதகம்
1 கட்டளைக் கலித்துறை மெய்தான் அரும்பி 8 2 ரூ. 7,000.00
2 நாலடித்தரவு கொச்சக் கலிப்பா நாடகத்தால் உன்னடியார் 8 2 ரூ. 7,000.00
3 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் வெள்ளந்தாழ் விரிசடை 8 2 ரூ. 7,000.00
4 அறுசீர்க்கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் ஆடுகின்றிலை 8 2 ரூ. 7,000.00
5 கலி விருத்தம் இருகையானையை 4 1 ரூ. 3,500.00
6 அறுசீர்க்கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் ஈசனே என் 8 2 ரூ. 7,000.00
7 அறுசீர்க்கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் தரிக்கிலேன் காய 8 2 ரூ. 7,000.00
8 எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் புணர்ப்ப தொக்கஎந்தை 8 2 ரூ. 7,000.00
9 கலிநிலைத்துறை விச்சுக்கேடுபொய்க் 8 2 ரூ. 7,000.00
10 எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் மாறிலாதமாக் கருணை 8 2 ரூ. 7,000.00

வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 10
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 19
3 19 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 24 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 24 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 84,000.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்