திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 4 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 4

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 4

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருவாரூர் படுகுழிப் பவ்வத் தன்ன 4 1 ரூ. 3,500.00
2 திருவாரூர் குழல்வலங் கொண்ட 4 1 ரூ. 3,500.00
3 திருப்புகலூர் பகைத்திட்டார் புரங்கண் 4 1 ரூ. 3,500.00
4 திருவலம்புரம் தெண்டிரை தேங்கி 4 1 ரூ. 3,500.00
5 திருவாவடுதுறை மாயிரு ஞால மெல்லா 4 1 ரூ. 3,500.00
6 திருவாவடுதுறை மஞ்சனே மணியு 4 1 ரூ. 3,500.00
7 திருப்பருப்பதம் கன்றினார் புரங்கண் 4 1 ரூ. 3,500.00
8 திருஅவளிவணல்லூர் தோற்றினா னெயிறு 4 1 ரூ. 3,500.00
9 திருப்பெருவேளுர் மறையணி நாவி 4 1 ரூ. 3,500.00
10 திருவிராமேச்சுரம் பாசமுங் கழிக்க 4 1 ரூ. 3,500.00
11 திருஆலவாய் வேதியா வேத கீதா 4 1 ரூ. 3,500.00
12 திருவண்ணாமலை ஓதிமா மலர்கள் தூவி 4 1 ரூ. 3,500.00
13 திருவீழிமிழலை பூதத்தின் படையர் 4 1 ரூ. 3,500.00
14 திருச்சாய்க்காடு தோடுலா மலர்கள் தூவித் 4 1 ரூ. 3,500.00
15 திருநாகேச்சரம் கச்சைரே ரரவர் 4 1 ரூ. 3,500.00
16 திருக்கொண்டீச்சரம் வரைகிலேன் புலன்க 4 1 ரூ. 3,500.00
17 திருவாலங்காடு வெள்ளநீர்ச் சடையர் 4 1 ரூ. 3,500.00
18 திருக்கோவலூர் வீரட்டம் செத்தையேன் சிதம்பன் 4 1 ரூ. 3,500.00
19 திருநனிபள்ளி முற்றுணை யாயி னானை 4 1 ரூ. 3,500.00
20 திருநாகைக்காரோணம் மனைவி தாய் தந்தை 4 1 ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 20
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 25 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 87,500.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்