திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி - 2 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2

ரூ. 87,500

வ. எண்திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1திருவீழிமிழலைசடையார் புனலுடை413,500.00
2திருமுதுகுன்றம்மத்தாவரை நிறுவிக்கடல்413,500.00
3திருவியலூர்குரவங்கமழ் நறுமென்413,500.00
4திருக்கொடுங்குன்றம்வானிற்பொலி வெய்தும்413,500.00
5திருநெய்த்தானம்மையாடிய கண்டன்மலை 413,500.00
6திருபுள்ளமங்கைபாலுந்துறு திரளாயின்413,500.00
7திருஇடும்பாவனம் மனமார்தரு மடவாரொடு413,500.00
8திருநின்றியூர்சூலம்படை சுண்ணப் 413,500.00
9திருக்கழுமலம்பிறையணி படர்சடை413,500.00
10திருவீழிமிழலைதடநில வியமலை 413,500.00
11திருச்சிவபுரம்புவம்வளி கனல்புனல் 8310,500.00
12திருமறைக்காடுசிலைதனை நடுவிடை413,500.00
13திருக்கோலக்காமடையில் வாளை413,500.00
14சீகாழிபூவார் கொன்றைப் 413,500.00
15திருச்செம்பொன்பள்ளிமருவார் குழலி 413,500.00
16திருப்புத்தூர்வெங்கள் விம்மு413,500.00
17திருப்புன்கூர்முந்தி நின்ற413,500.00
18திருச்சோற்றுத்துறைசெப்ப நெஞ்சே413,500.00
வ. எண்விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள் 18
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகைரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்