திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4

ரூ. 91,000

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருக்கற்குடி வடந்திகழ் மென் 4 1 ரூ.3,500.00
2 திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் துணிவளர் திங்கள் 8 3 ரூ.10,500.00
3 திருவாலங்காடு துஞ்சவருவாருந் 4 1 ரூ.3,500.00
4 திருவதிகைவீரட்டானம் குண்டைக்குறட்பூதங் 4 1 ரூ.3,500.00
5 திருச்சிரபுரம் பல்லடைந்த வெண்ட 4 1 ரூ.3,500.00
6 திருச்சேய்ஞலூர் நூலடைந்த கொள்கை 4 1 ரூ.3,500.00
7 திருநள்ளாறு போகமார்த்த பூண்முலை 4 1 ரூ.3,500.00
8 திருவலிவலம் ஒல்லையாறி 4 1 ரூ.3,500.00
9 திருச்சோபுரம் வெங்கணானை 4 1 ரூ.3,500.00
10 திருநெடுங்களம் மறையுடையாய் 4 1 ரூ.3,500.00
11 திருமுதுகுன்றம் தேவராயு மசுரராயுஞ் 4 1 ரூ.3,500.00
12 திருவோத்தூர் பூத்தேர்ந்த தாயன 4 1 ரூ.3,500.00
13 திருமாற்பேறு ஊறி யார்தரு 4 1 ரூ.3,500.00
14 திருப்பாற்றுறை காரார் கொன்றை 4 1 ரூ.3,500.00
15 திருவேற்காடு ஒள்ளி துள்ளக் 4 1 ரூ.3,500.00
16 திருக்கரவீரம் அரியு நம்வினை 4 1 ரூ.3,500.00
17 திருத்தூங்கானைமாடம் ஒடுங்கும் பிணிபிறவி 8 3 ரூ.10,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 17
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 21
3 21 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 26 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ.3,500.00
11 26 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ.91,00.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்