திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி-5 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி-5

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி- 5

ரூ. 91,000

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1
திருத்தோணிபுரம்வண்டரங்கப் புனற்கமல41 ரூ. 3,500.00
2திருச்செங்காட்டங்குடிநறைகொண்ட மலர்த்தூவி 41 ரூ. 3,500.00
3திருக்கோளிலிநாளாய போகாமே 41 ரூ. 3,500.00
4திருப்பிரமபுரம்எரியார் மழுவொன் 41 ரூ. 3,500.00
5திருப்பூவணம் அறையார்புனலு41 ரூ. 3,500.00
6காவிரிப்பூம்பட்டினத்துத் திருபல்லவனீச்சரம்அடையார்தம் 41 ரூ. 3,500.00
7திருச்சண்பைநகர்பங்கமேறு மதிசேர்41 ரூ. 3,500.00
8திருப்பழனம்வேதமோதி வெண்ணூல்41 ரூ. 3,500.00
9திருக்கயிலாயம்பொடிகொளுருவர் 41 ரூ. 3,500.00
10திருவண்ணாமலைபூவார்மலர் கொண்ட 41 ரூ. 3,500.00
11திருவீங்கோய்மலை வானத்துயர் தண் மதி 41 ரூ. 3,500.00
12திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம்பிறைகொள்சடையர்
41 ரூ. 3,500.00
13திருக்குடந்தைக்காரோணம்வாரார்கொங்கை 41 ரூ. 3,500.00
14திருக்கானூர்வானார்சோதி41 ரூ. 3,500.00
15திருப்புறவம்நறவநிறைவண்41 ரூ. 3,500.00
16திருவெங்குருகாலைநன்மாமலர்83 ரூ. 10,500.00
17திருஇலம்பையங்கோட்டூர்மலையினார்பருப்பதந்83 ரூ. 10,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்17
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்21
321 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம்1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை26
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை26
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகைரூ. 3,500.00
1126 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 91,000.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்