திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி-6 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி-6

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி-6

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருஅச்சிறுப்பாக்கம்பொன்றிரண்டன்ன83 ரூ. 10,500.00
2திருஇடைச்சுரம்வரிவளரவிரொளி83 ரூ. 10,500.00
3திருக்கழுமலம்அயிலுறுபடையினர் 83 ரூ. 10,500.00
4கோயில் (சிதம்பரம்)கற்றாங் கெரியோம்பிக்41 ரூ. 3,500.00
5சீகாழிநல்லார் தீமேவுந்41 ரூ. 3,500.00
6திருவீழிமிழலைஇரும்பொன் மலை41 ரூ. 3,500.00
7திருஅம்பர்மாகாளம்அடையார் புரமூன்று41 ரூ. 3,500.00
8திருநாகைக் காரோணம்புனையும் விரிகொன்றைக் 41 ரூ. 3,500.00
9திருநல்லம்கல்லா னிழன்மேய41 ரூ. 3,500.00
10திருநல்லூர்கொட்டும் பறைசீராற் 41 ரூ. 3,500.00
11திருவடுகூர்சுடுகூ ரெரிமாலை 41 ரூ. 3,500.00
12திருஆப்பனூர்முற்றுஞ் சடைமுடி41 ரூ. 3,500.00
13திருஎருக்கத்தம்புலியூர்படையார் தருபூதப்41 ரூ. 3,500.00
14திருப்பிரமபுரம்அரனை யுள்குவீர்21 ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்14
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்