திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 8 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 8

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 8

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருக்கடைமுடிஅருத்தனை யறவனை41ரூ. 3,500.00
2திருச்சிவபுரம்இன்குர லிசை41ரூ. 3,500.00
3திருவல்லம்எரித்தவன் முப்புர41ரூ. 3,500.00
4திருமாற்பேறுகுருந்தவன் குருகவன் 41ரூ. 3,500.00
5திருஇராமனதீச்சரம்சங்கொளிர் முன்கையர்41ரூ. 3,500.00
6பொதுஅவ்வினைக் கிவ்வினை41ரூ. 3,500.00
7திருப்பிரமபுரம்காட தணிகலங்41ரூ. 3,500.00
8திருப்பருப்பதம்சுடுமணி யுமிழ்நாகஞ் 41ரூ. 3,500.00
9திருக்கள்ளில்முள்ளின்மேன் முதுகூகை41ரூ. 3,500.00
10திருவையாறுபணிந்தவ ரரு41ரூ. 3,500.00
11திருவிடைமருதூர்நடைமரு திரிபுர 41ரூ. 3,500.00
12திருவிடைமருதூர்விரிதரு புலியுரி41ரூ. 3,500.00
13திருவலிவலம்பூவியல் புரிகுழல்41ரூ. 3,500.00
14திருவீழிமிழலைஅலர்மகண் மலிதர41ரூ. 3,500.00
15திருச்சிவபுரம்கலைமலி யகலல்41ரூ. 3,500.00
16திருக்கழுமலம்பந்தத்தால் வந்தெப்பால்83ரூ. 10,500.00
17திருப்பிரமபுரம்பிரம புரத்துறை41ரூ. 3,500.00
18திருப்பிரமபுரம்ஓருரு வாயினை 41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்18
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்