திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் – தொகுதி – 1

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 1

ரூ. 91,000

வ. எண் தலைப்பு திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் மொத்த பாடல்கள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 உடலிற் பஞ்சபேதம் காயப்பை யொன்று 4 17 2 ரூ. 7,000.00
2 உடல் விடல் பண்ணாகுங் 4 3 1 ரூ. 3,500.00
3 அவத்தைபேதம் - கீழால் அவத்தை ஐயைந்து 4 25 3 ரூ. 10,500.00
4 மத்திய சாக்கிர அவத்தை சாக்கிர சாக்கிரந் 4 17 2 ரூ. 7,000.00
5 அத்துவாக்கள் தத்துவம் ஆறாறு 4 3 1 ரூ. 3,500.00
6 சுத்த நனவாதி பருவம் நனவாதி தூலமே 4 40 4 ரூ. 14,000.00
7 கேவல சகல சுத்தம் தன்னை யறிசுத்தன் 4 42 5 ரூ. 17,500.00
8 பராவத்தை அஞ்சுங் கடந்த 4 28 3 ரூ. 10,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகம் 8
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 21
3 21 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 26 கிலோ
8 40 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
10 26 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 91,000.00
11 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்