திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 3 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் – தொகுதி – 3

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 3

ரூ. 87,500

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1முப்பதம்தோன்றிய481ரூ. 3,500.00
2முப்பரம்தோன்றியென்471ரூ. 3,500.00
3பரலட்சணம்அதீதத்து ளாகி 4142ரூ. 7,000.00
4 முத்துரியம்நனவாதி மூன்றினிற் 481ரூ. 3,500.00
5மும்முத்திசீவன்றன் 441ரூ. 3,500.00
6முச்சோரூபம்ஏறிய வாறே மலம்ஐந் 471ரூ. 3,500.00
7முக்கரணம்இடனொரு மூன்றி431ரூ. 3,500.00
8முச்சூனிய தொந்தத்தசிதற்பதந் தொம்பதந்471ரூ. 3,500.00
9முப்பாழ்காரிய மேழ்கண்461ரூ. 3,500.00
10காரியகாரண உபாதிசெற்றிடுஞ் சீவ451ரூ. 3,500.00
11உபசாந்தம்முத்திக்கு வித்து461ரூ. 3,500.00
12புறங்கூறாமைபிறையுட் கிடந்த 4152ரூ. 7,000.00
13எட்டிதழ்க்கமல முக்குண அவத்தைஉதிக்கின்ற4101ரூ. 3,500.00
14நவ அவத்தை - நவ அபிமானிதொற்பத விசுவன்491ரூ. 3,500.00
15சுத்தா சுத்தம்நாசி நுனியினின்4122ரூ. 7,000.00
16மோட்ச நிந்தை பரகதி யுண்டென481ரூ. 3,500.00
17இலக்கணாத்திரயம்விட்ட விலக்கணை 421ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகம் 17
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
840 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1025 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
11புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்