திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 4 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் – தொகுதி – 4

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை எட்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 4

ரூ.56,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1தத்துவ மசி வாக்கியம்சீவதுரியத்துத்4192ரூ. 7,000.00
2விசுவக் கிராசம்அழிகின்ற சாயா 481ரூ. 3,500.00
3வாய்மைஅற்ற துரைக்கில் 4152ரூ. 7,000.00
4ஞானி செயல்முன்னை வினைவரின்431ரூ. 3,500.00
5அவாவறுத்தல்வாசியு மூசியும்4101ரூ. 3,500.00
6பத்தியுடைமைமுத்திசெய் ஞானமுங்4101ரூ. 3,500.00
7முத்தியுடைமைமுத்தியில் அத்தன்421ரூ. 3,500.00
8சோதனைபெம்மான் பெருநந்தி 4142ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகம் 8
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்11
311 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 16 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை16 கிலோ
840 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1016 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 56,000.00
11புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்