திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை ஒன்பதாம் தந்திரம் - தொகுதி - 1 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை ஒன்பதாம் தந்திரம் – தொகுதி – 1

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை ஒன்பதாம் தந்திரம் - தொகுதி - 1

ரூ.70,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1குருமட தரிசனம்பலியும் அவியும் 471ரூ. 3,500.00
2 ஞானகுரு தரிசனம்ஆறொடு முப்பதும்4192ரூ. 7,000.00
3பிரணவ சமாதி தூலப் பிரணவஞ் 461ரூ. 3,500.00
4ஒளி ஒளியை யறியில்4172ரூ. 7,000.00
5தூல பஞ்சாக்கரம்ஐம்ப தெழுத்தே4111ரூ. 3,500.00
6சூக்கும பஞ்சாக்கரம் எளிய வாது செய் 491ரூ. 3,500.00
7ஆதி சூக்கும பஞ்சாக்கரம்சிவாய நமவெனச் 441ரூ. 3,500.00
8 (1)அ.திருக்கூத்து தரிசனம்எங்குந் திருமேனி 421ரூ. 3,500.00
8 (2)ஆ.சிவானந்தக் கூத்துதானந்தம் இல்லாச் 481ரூ. 3,500.00
8 (3)இ.சுந்தரக் கூத்துஅண்டங்கள் ஏழினுக்471ரூ. 3,500.00
8 (4)ஈ.பொற்பதிக் கூத்துதெற்கு வடக்குக்4101ரூ. 3,500.00
8 (5)உ.பொற்றில்லைக் கூத்துஅண்டங்கள் ஓரேழும்4132ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகம் 12
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்15
315 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 20 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை20 கிலோ
840 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1020 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 70,000.00
11புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்