திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை இரண்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 1 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை இரண்டாம் தந்திரம் – தொகுதி – 1

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை இரண்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 1

ரூ. 70,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1அகத்தியம்நடுவுநில் லாதிவ்421ரூ. 3,500.00
2பதிவலியில் வீரட்டம் எட்டு கருத்துறை 481ரூ. 3,500.00
3இலிங்க புராணம்அடிசேர்வன் என்னஎம் 461ரூ. 3,500.00
4தக்கன் வேள்விதந்தைபி ரான்4142ரூ. 7,000.00
5பிரளயம்கருவரை451ரூ. 3,500.00
6சக்கரப்பேறுமால்போ தகனென்னும் 441ரூ. 3,500.00
7எலும்பும் கபாலமும்எலும்புங் கபாலமும்411ரூ. 3,500.00
8அடிமுடி தேடல்பிரமனும் மாலும் 491ரூ. 3,500.00
9படைத்தல்ஆதியோ டந்தம் 4303ரூ. 10,500.00
10திதி காத்தல்புகுந்து நின் 4101ரூ. 3,500.00
11சங்காரம் அழித்தல் அங்கிசெய்4101ரூ. 3,500.00
12திரோபவம் மறைத்தல்உள்ளத் தொருவனை4101ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகம் 12
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்15
315 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 20 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை20 கிலோ
840 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1020 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 70,000.00
11புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்