திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை ஏழாம் தந்திரம் - தொகுதி - 1 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை ஏழாம் தந்திரம் – தொகுதி – 1

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை ஏழாம் தந்திரம் - தொகுதி - 1

ரூ. 84,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1ஆறு ஆதாரம்நாலும் இருமூன்றும் 481ரூ. 3,500.00
2அண்டலிங்கம்இலிங்கம தாவ4142ரூ. 7,000.00
3பிண்டலிங்கம்மானுட ராக்கை 441ரூ. 3,500.00
4 சதாசிவ லிங்கம்கூடிய பாதம்4233ரூ. 10,500.00
5ஆத்ம லிங்கம்அகார முதலா 4101ரூ. 3,500.00
6ஞான லிங்கம்உருவும் அருவும்4101ரூ. 3,500.00
7சிவலிங்கம் குரைக்கின்ற451ரூ. 3,500.00
8சம்பிரதாயம்உடல்பொருள் 4142ரூ. 7,000.00
9திருவருள் வைப்புஇருபத மாவ4222ரூ. 7,000.00
10அருள் ஒளி அருளிற் றலை 491ரூ. 3,500.00
11சிவ பூசை உள்ளம் பெருங்4243ரூ. 10,500.00
12குரு பூசை ஆகின்ற நந்தி 4101ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகம் 12
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்19
319 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை24 கிலோ
840 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1024 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 84,000.00
11புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்