திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை ஏழாம் தந்திரம் - தொகுதி - 2 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை ஏழாம் தந்திரம் – தொகுதி – 2

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை ஏழாம் தந்திரம் - தொகுதி - 2

ரூ. 84,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1மாகேசுவர பூசைபடமாடக் கோயிற் 4111ரூ. 3,500.00
2அடியார் பெருமை திகைக்குரி 4162ரூ. 7,000.00
3போசன விதிஎட்டுத் திசையும் 421ரூ. 3,500.00
4பிட்சா விதி விச்சுக் கலமுண்டு461ரூ. 3,500.00
5முத்திரை பேதம்நாலேழு மாறவே 4101ரூ. 3,500.00
6பூரணக்குகை நெறிச் சமாதிவளர்பிறை யிற்றேவர்481ரூ. 3,500.00
7சமாதிக் கிரியைஅந்தமின் ஞானிதன்4132ரூ. 7,000.00
8விந்துற்பனம்உதயத்தில் விந்துவில் 4142ரூ. 7,000.00
9விந்துசயம்-போகசரவோட்டம் பார்க்கின்ற மாதரைப் 4384ரூ. 14,000.00
10ஆதித்த நிலை அண்டாதித்தன் செஞ்சுடரோன் 4101ரூ. 3,500.00
11பிண்டாதித்தன் நின்றும் இருந்துங் 431ரூ. 3,500.00
12மனவாதித்தன்எறிகதிர்451ரூ. 3,500.00
13ஞானாதித்தன்விந்து அபரம்481ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகம் 13
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்19
319 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை24 கிலோ
840 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1024 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 84,000.00
11புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்