திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் -பத்தாம் திருமுறை ஏழாம் தந்திரம் - தொகுதி - 3 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் -பத்தாம் திருமுறை ஏழாம் தந்திரம் – தொகுதி – 3

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் -பத்தாம் திருமுறை ஏழாம் தந்திரம் - தொகுதி - 3

ரூ. 80,500

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1சிவாதித்தன் அன்றிய பாச441ரூ. 3,500.00
2பசு இலக்கணம்உன்னும் அளவில் 421ரூ. 3,500.00
3புருடன்வைகரி யாதியு 441ரூ. 3,500.00
4சீவன் மேவிய சீவன்441ரூ. 3,500.00
5பசு கற்ற பசுக்கள் 421ரூ. 3,500.00
6போதன்சீவ னெனச்சிவ441ரூ. 3,500.00
7ஐந்து இந்திரியம் அடக்கும் அருமை ஆக மதத்தன 481ரூ. 3,500.00
8ஐந்து இந்திரியம் அடக்கும் முறைமைகுட்ட மொருமுழ 4132ரூ. 7,000.00
9அசற்குரு நெறிஉணர் வொன்றி 451ரூ. 3,500.00
10சற்குருநெறி தாடந் தளிக்குந் 4182ரூ. 7,000.00
11கூடா ஒழுக்கம்கண்காணியில்4172ரூ. 7,000.00
12கேடுகண்டு இரங்கல்வித்துப் பொதிவார்4182ரூ. 7,000.00
13இதோப தேசம்மறந் தொழி 4202ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகம் 13
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்18
318 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 23 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை23 கிலோ
840 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1023 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 80,500.00
11புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்