திருமூல நாயனார் அருளிச் செய்த திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறை மட்டும் – ஆறாம் தந்திரம் தொகுதி – 1

திருமூல நாயனார் அருளிச் செய்த திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறை மட்டும் - ஆறாம் தந்திரம் தொகுதி - 1

ரூ. 80,500

வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 சிவகுரு தரிசனம் முதல் பக்குவன் வரை மொத்தப் பதிகங்கள் 14
2 4-வரி கொண்ட மொத்தப் பாடல்கள் 131
3 பத்தாம்திருமுறை திருமந்திரம் ஆறாம் தந்திரத்திற்கு மட்டும் மொத்த செப்புத் தகடுகள் 18
4 மொத்தப் புத்தகம் 1
5 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
6 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
7 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
8 ஒரு புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்பின் எடை 5 கிலோ
9 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் மொத்த செப்புத் தகடுகளின் எடை 23 கிலோ
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 23 கிலோ செப்புத் தகடுகளுக்கு மொத்த தொகை ரூ. 80,500.00
12 ஒரு புத்தகத்தின் மொத்த எடை 23 கிலோ
13 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
14 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
15 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
16 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
17 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
18 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
19 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்