திருமூல நாயனார் அருளிச் செய்த திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறை மட்டும் - ஆறாம் தந்திரம் தொகுதி - 1 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிச் செய்த திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறை மட்டும் – ஆறாம் தந்திரம் தொகுதி – 1

திருமூல நாயனார் அருளிச் செய்த திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறை மட்டும் - ஆறாம் தந்திரம் தொகுதி - 1

ரூ. 80,500

வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1சிவகுரு தரிசனம் முதல் பக்குவன் வரை மொத்தப் பதிகங்கள்14
24-வரி கொண்ட மொத்தப் பாடல்கள் 131
3பத்தாம்திருமுறை திருமந்திரம் ஆறாம் தந்திரத்திற்கு மட்டும் மொத்த செப்புத் தகடுகள்18
4மொத்தப் புத்தகம் 1
520 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
6ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
7ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
8ஒரு புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்பின் எடை 5 கிலோ
9ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் மொத்த செப்புத் தகடுகளின் எடை 23 கிலோ
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1123 கிலோ செப்புத் தகடுகளுக்கு மொத்த தொகைரூ. 80,500.00
12ஒரு புத்தகத்தின் மொத்த எடை23 கிலோ
13புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
14சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
15கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
16ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
17நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
18பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
19புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்