திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை மூன்றாம் தந்திரம் - தொகுதி - 1 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை மூன்றாம் தந்திரம் – தொகுதி – 1

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை மூன்றாம் தந்திரம் - தொகுதி - 1

ரூ. 91,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1அட்டாங்க யோகம்உரைத்தன 441ரூ. 3,500.00
2இயமம்எழுந்துநீர்421ரூ. 3,500.00
3நியமம் ஆதியை வேதத்தின்431ரூ. 3,500.00
4ஆதனம் பங்கய461ரூ. 3,500.00
5பிராணாயாமம் ஐவர்க்கு நாயகன்4142ரூ. 7,000.00
6பிரத்தியாகாரம்கண்டுகண் டுள்ளே4101ரூ. 3,500.00
7தாரணைகோணா மனத்தைக்4101ரூ. 3,500.00
8தியானம்வருமாதி யீரெட்டுள்4202ரூ. 7,000.00
9சமாதிசமாதி யமாதியிற் 4142ரூ. 7,000.00
10 அட்டாங்கயோகப் பேறுபோதுகந் தேறும்481ரூ. 3,500.00
11அட்டமாசித்திபணிந்தெண்4728ரூ. 28,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகம் 11
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்21
321 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை26 கிலோ
840 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1026 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 91,000.00
11புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்