திருவாலவாயுடையார் முதலிய பன்னிருவர் அருளிய பதினொன்றாம் திருமுறை – தொகுதி – 10

திருவாலவாயுடையார் முதலிய பன்னிருவர் அருளிய பதினொன்றாம் திருமுறை – தொகுதி – 10

ரூ. 87,500

 
வ.எண் தலைப்பு திருப்பாடல்கள் பாடல் வரிகள்
2 4 5 8
மொத்த பாடல்கள் மொத்த தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருவாலவாயுடையார் மதிமலிபுரிசை
2
2 1 3500.00/-
காரைக்காலம்மையார்
2 மூத்த திருப்பதிகம் – 1 கொங்கை திரங்கி
11
11 3 10,500.00/-
மூத்த திருப்பதிகம் – 2 எட்டி, இலவம்
11
11 1 3,500.00/-
3 திரு இரட்டைமணிமாலை கிளர்ந்துந்து
20
20 2 7,000.00/-
4 அற்புதத் திருவந்தாதி பிறந்து மொழி
101
101 10 35,000.00/-
ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார்
5 சேத்திரத் திருவெண்பா ஓடுகின்ற
24
24 3 10,500.00/-
சேரமான் பெருமான் நாயனார்
6 பொன் வண்ணத் தந்தாதி பொன் வண்ணம்
101
101 10 35,000.00/-
7 திருவாரூர் மும்மணிக்கோவை விரிகடல் பருகி
20 37
57 7 24,500.00/-
8 திருக்கைலாய ஞானஉலா திருமாலும் நான்முகனும்
 197 1
198 10 35,000.00/-
நக்கீரதேவ நாயனார்
9 கயிலை பாதி காளத்திபாதி யந்தாதி சொல்லும் பொருளுமே
101
101 10 35,000.00/-
10 திருஈங்கோய்மலை எழுபது அடியும் முடியும்
70
70 7 24,500.00/-
11 திருவலஞ்சுழி மும்மணிக்கோவை வணங்குதும் வாழி
52வரி 10
3 10,500.00/-
12 திருஎழுகூற்றிருக்கை ஒருடம் ஈருரு
 12
12 2 7,000.00/-
13 பெருந்தேவபாணி சூல பாணியை
14
14 2 7,000.00/-
14 கோபப்பிரசாதம் தவறுபெரி துடைத்தே
 20
20 3 10,500.00/-
15 கார் எட்டு அரவம் அரைக்கசைத்த
8
8 1 3,500.00/-
16 போற்றித் திருக்கலிவெண்பா திருத்தங்கு
45
45 3 10,500.00/-
17 திருமுருகாற்றுப்படை உலகம் உவப்ப
65
65 9 31,500.00/-
தனிவெண்பாக்கள் குன்றம் எறிந்தாய்
10
10 1 3,500.00/-
18 திருக்கண்ணப்ப தேவர் திருமறம் திருக்கண்
33
33 5 17,500.00/-
கல்லாடதேவ நாயனார்
19 திருக்கண்ணப்ப தேவர் திருமறம் பரிவின் தன்மை
8
8 1 3,500.00/-
கபிலதேவ நாயனார்
20 மூத்த நாயனார் திருஇரட்டை மணிமாலை திருவாக்கும் செய்
20
20 2 7,000.00/-
21 சிவபெருமான் திருஇரட்டை மணிமாலை அந்தி மதிமுகிழான்
37
37 4 14,000.00/-
22 சிவபெருமான் திருவந்தாதி ஒன்று முதலாக
100
100 10 35,000.00/-
பரணதேவ நாயனார்
23 சிவபெருமான் திருவந்தாதி ஒன்றுரைப்பீர்
101
101 10 35,000.00/-
இளம்பெருமான் அடிகள்
24 சிவபெருமான் திருமும்மணிக்கோவை முதல்வன் வகுத்த
75 வரி 20
4 14,000.00/-
அதிரா அடிகள்
25 மூத்தப்பிள்ளையார் திருமும்மணிக்கோவை ஒரு நெடுங்
60 வரி 15
4 14,000.00/-
பட்டினத்து அடிகள்
26 கோயில் நான்மணிமாலை பூமேல் அயனறியா
18 72 15
105 14 49,000.00/-
27 திருக்கழுமல மும்மணிக்கோவை திருவளர்பவளப்
7 27 1
35 6 21,000.00/-
28 திருவிடை மருதூர் மும்மணிக்கோவை தெய்வத் தாமரை
20 110
130 16 56,000.00/-
29 திருஏகம்பமுடையார் திருவந்தாதி மெய்த்தொண்டர்
100
100 10 35,000.00/-
30 திருவொற்றியுர் ஒருபா ஒருபஃது இருநில மடந்தை
47
47 6 21,000.00/-
நம்பியாண்டார் நம்பிகள்
31 திருநாரையூர் விநாயகர் இரட்டை மணிமாலை என்னை நினைந்
20
20 2 7,000.00/-
32 கோயில் திருப்பண்ணியர் விருத்தம் நெஞ்சந் திருவடிக்
70
70 7 24,500.00/-
33 திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி பொன்னி வடகரை
90
90 9 31,500.00/-
34 ஆளுடையபிள்ளையார் திருவந்தாதி பார்மண்டலத்தினிற்
101
101 10 35,000.00/-
35 ஆளுடையபிள்ளையார் திருச்சண்பை விருத்தம் பாலித்தெழில் தங்கு
11
11 1 3,500.00/-
36 ஆளுடையபிள்ளையார் திருமும்மணிக்கோவை திங்கட் கொழுந்தொடு
31 26
57 9 31,500.00/-
37 ஆளுடையபிள்ளையார் திருவுலாமாலை திருந்திய சீர்ச்செந்
143
143 8 28,000.00/-
38 ஆளுடையபிள்ளையார் திருக்கலம்பகம் அலையார்ந்த
34 32
66 11 38,500.00/-
39 ஆளுடையபிள்ளையார் திருத்தொகை பூவார் திருநுதல்
 13
13 2 7,000.00/-
40 திருநாவுக்கரசு தேவர்  திருவேகாதசமாலை புலனொ டாடித்
12 8
20 4 14,000.00/-
 
வ.எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பாடல்கள் 2177
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 243
3 21 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 21 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
5 21 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
6 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
7 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
8 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
9 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
10 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
11 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
12 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
13 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
14 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
15 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
16 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
17 ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
18 தாழ்ப்பாள் , கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
19 12 புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 60 கிலோ
20 12 புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 303 கிலோ
21 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
22 இரண்டாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
23 மூன்றாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
24 நான்காவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
25 ஐந்தாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
26 ஆறாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
27 ஏழாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
28 எட்டாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
29 ஒன்பதாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
30 பத்தாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
31 பதினொன்றாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
32 பன்னிரண்டாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
33 2, 4 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு ஒரு தகடு
34 6, 8 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு இரண்டு தகடு
35 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை 3,500.00/-
36 26 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் தொகை 91,000.00/-
37 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் தொகை 87,500.00/-
37 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
38 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
39 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
40 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
41 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master Copy) எடுக்க வேண்டும்
42 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
43 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்
குறிப்பு : பதினொன்றாம் திருமுறையில் உள்ள மொத்தப் பாடல்களையும் அன்பர்கள் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு 12 (பனிரெண்டு) தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
1 தொகுதி ஒன்றுக்கு 26 கிலோ ரூ.91,000.00/-
2 தொகுதி இரண்டிற்கு 26 கிலோ ரூ.91,000.00/-
3 தொகுதி மூன்றுக்கு 26 கிலோ ரூ.91,000.00/-
4 தொகுதி நான்கிற்கு 25 கிலோ ரூ.87,500.00/-
5 தொகுதி ஐந்திற்கு 25 கிலோ ரூ.87,500.00/-
6 தொகுதி ஆறுக்கு 25 கிலோ ரூ.87,500.00/-
7 தொகுதி ஏழுக்கு 25 கிலோ ரூ.87,500.00/-
8 தொகுதி எட்டிற்கு 25 கிலோ ரூ.87,500.00/-
9 தொகுதி ஒன்பதிற்கு 25 கிலோ ரூ.87,500.00/-
10 தொகுதி பத்திற்கு 25 கிலோ ரூ.87,500.00/-
11 தொகுதி பதினொன்றுக்கு 25 கிலோ ரூ.87,500.00/-
12 தொகுதி பனிரெண்டுக்கு 25 கிலோ ரூ.87,500.00/-