தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - இரண்டாம் காண்டம் வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம் - 6 - தொகுதி - 3 - Copper Temple

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை – இரண்டாம் காண்டம் வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம் – 6 – தொகுதி – 3

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - இரண்டாம் காண்டம் வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம் - 6 - தொகுதி - 3

ரூ. 87,500

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் புராணம்வேதநெறித் தழைத்தோங்க4
8
135
1120
14
224
ரூ. 49,000.00
ரூ. 7,84,000.00
2ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம்நீடு வண்புகழ்ச்4
8
12
397
2
80
ரூ. 7,000.00
ரூ. 2,80,000.00
3திருமூலதேவ நாயனார் புராணம்அந்தியிளம் பிறைக்8
286ரூ. 21,000.00
4தண்டியடிகள் நாயனார் புராணம்தண்டியடிகள் திருவாரூர்ப் 8266ரூ. 21,000.00
5மூர்க்க நாயனார் புராணம்மன்னிப் பெருகும்8
123ரூ. 10,500.00
6சோமாசிமாற நாயனார் புராணம்சூதம் பயிலும் பொழில்461ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பாடல்கள்1736
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 336
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
420 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம்1
520 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
620 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
720 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
820 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
920 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
1020 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம்1
1120 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
1220 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம்1
1320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
1420 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
1520 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
1619 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம்1
1719 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம்1
1819 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
1919 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
20ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
21ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
தாழ்ப்பாள், கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
2217 புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை85 கிலோ
2317 புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை421 கிலோ
24ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
25இரண்டாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
26மூன்றாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
27நான்காவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
28ஐந்தாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
29ஆறாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
30ஏழாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
31எட்டாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
32ஒன்பதாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
33பத்தாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
34பதினொன்றாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
35பன்னிரெண்டாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
36பதிமூன்றாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
37பதிநான்காவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
38பதினைந்தாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
39பதினாறாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
40பதினேழாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை24 கிலோ
414 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு ஒரு தகடு
426, 8 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு இரண்டு தகடு
43ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகைரூ. 3,500.00
4425 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் தொகை ரூ. 87,500.00
4524 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் தொகை ரூ. 84,000.00
46புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
47சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
48கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
49ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
50நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master Copy) எடுக்க வேண்டும்
51பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
52புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்

குறிப்பு : வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கத்தில் உள்ள மொத்தப் பாடல்களையும் அன்பர்கள் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு 17 (பதினேழு) தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1தொகுதி ஒன்றுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
2தொகுதி இரண்டிற்கு 25 கிலோரூ. 87,500.00
3தொகுதி மூன்றுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
4தொகுதி நான்கிற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
5தொகுதி ஐந்திற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
6தொகுதி ஆறுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
7தொகுதி ஏழுக்கு 25 கிலோரூ. 87,500.00
8தொகுதி எட்டிற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
9தொகுதி ஒன்பதுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
10தொகுதி பத்துக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
11தொகுதி பதினொன்றிற்கு 25 கிலோரூ. 87,500.00
12தொகுதி பன்னிரெண்டிற்கு 25 கிலோரூ. 87,500.00
13தொகுதி பதிமூன்றிற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
14தொகுதி பதிநான்கிற்கு 24 கிலோ ரூ. 84,000.00
15தொகுதி பதினைந்திற்கு 24 கிலோ ரூ. 84,000.00
16தொகுதி பதினாறுக்கு 24 கிலோ ரூ. 84,000.00
17தொகுதி பதினேழுக்கு 24 கிலோரூ. 84,000.00