தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை – இரண்டாம் காண்டம் வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம் – 6 – தொகுதி – 9

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - இரண்டாம் காண்டம் வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம் - 6 - தொகுதி - 9

ரூ. 87,500

வ. எண் தலைப்பு திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் மொத்த பாடல்கள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் புராணம் வேதநெறித் தழைத்தோங்க 4
8
135
1120
14
224
ரூ. 49,000.00
ரூ. 7,84,000.00
2 ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம் நீடு வண்புகழ்ச் 4
8
12
397
2
80
ரூ. 7,000.00
ரூ. 2,80,000.00
3 திருமூலதேவ நாயனார் புராணம் அந்தியிளம் பிறைக் 8
28 6 ரூ. 21,000.00
4 தண்டியடிகள் நாயனார் புராணம் தண்டியடிகள் திருவாரூர்ப் 8 26 6 ரூ. 21,000.00
5 மூர்க்க நாயனார் புராணம் மன்னிப் பெருகும் 8
12 3 ரூ. 10,500.00
6 சோமாசிமாற நாயனார் புராணம் சூதம் பயிலும் பொழில் 4 6 1 ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பாடல்கள் 1736
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 336
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
5 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
6 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
7 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
8 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
9 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
10 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
11 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
12 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
13 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
14 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
15 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
16 19 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
17 19 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
18 19 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
19 19 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
20 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
21 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள், கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
22 17 புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 85 கிலோ
23 17 புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 421 கிலோ
24 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
25 இரண்டாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
26 மூன்றாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
27 நான்காவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
28 ஐந்தாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
29 ஆறாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
30 ஏழாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
31 எட்டாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
32 ஒன்பதாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
33 பத்தாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
34 பதினொன்றாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
35 பன்னிரெண்டாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
36 பதிமூன்றாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
37 பதிநான்காவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
38 பதினைந்தாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
39 பதினாறாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
40 பதினேழாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 24 கிலோ
41 4 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு ஒரு தகடு
42 6, 8 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு இரண்டு தகடு
43 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
44 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் தொகை ரூ. 87,500.00
45 24 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் தொகை ரூ. 84,000.00
45 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
46 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
47 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
48 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
49 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master Copy) எடுக்க வேண்டும்
50 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
51 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்

குறிப்பு : வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கத்தில் உள்ள மொத்தப் பாடல்களையும் அன்பர்கள் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு 17 (பதினேழு) தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 தொகுதி ஒன்றுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
2 தொகுதி இரண்டிற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
3 தொகுதி மூன்றுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
4 தொகுதி நான்கிற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
5 தொகுதி ஐந்திற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
6 தொகுதி ஆறுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
7 தொகுதி ஏழுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
8 தொகுதி எட்டிற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
9 தொகுதி ஒன்பதுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
10 தொகுதி பத்துக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
11 தொகுதி பதினொன்றிற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
12 தொகுதி பன்னிரெண்டிற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
13 தொகுதி பதிமூன்றிற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
14 தொகுதி பதிநான்கிற்கு 24 கிலோ ரூ. 84,000.00
15 தொகுதி பதினைந்திற்கு 24 கிலோ ரூ. 84,000.00
16 தொகுதி பதினாறுக்கு 24 கிலோ ரூ. 84,000.00
17 தொகுதி பதினேழுக்கு 24 கிலோ ரூ. 84,000.00