தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - இரண்டாம் காண்டம் பொய்யடிமையில்லாத புலவர் சருக்கம் - 8 முதல் வெள்ளானைச் சருக்கம் - 13 வரை - தொகுதி - 3 - Copper Temple

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை – இரண்டாம் காண்டம் பொய்யடிமையில்லாத புலவர் சருக்கம் – 8 முதல் வெள்ளானைச் சருக்கம் – 13 வரை – தொகுதி – 3

தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிய பெரியபுராணம் பன்னிரெண்டாம் திருமுறை - இரண்டாம் காண்டம் பொய்யடிமையில்லாத புலவர் சருக்கம் - 8 முதல் வெள்ளானைச் சருக்கம் - 13 வரை - தொகுதி - 3

ரூ. 87,500

வ. எண் தலைப்புதிருப்பாடல்கள் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
8.பொய்யடிமையில்லாத புலவர் சருக்கம்
1பொய்யடிமையில்லாத புலவர் புராணம்செய்யுள்நிகழ்831ரூ. 3,500.00
2புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம்குலகிரியின் கொடுமுடி 8419ரூ. 31,500.00
3நரசிங்க முனையரைய நாயனார் புராணம்கோடாத நெறி 8
92ரூ. 7,000.00
4அதிபத்த நாயனார் புராணம்மன்னி நீடிய8204ரூ. 14,000.00
5கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம்உரிமை யொழுக்கந்8
102ரூ. 7,000.00
6கலிய நாயனார் புராணம்பேருலகில் ஓங்குபுகழ்8174ரூ. 14,000.00
7சத்தி நாயனார் புராணம்களமர் கட்ட471ரூ. 3,500.00
8ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் புராணம்வையம் நிகழ்892ரூ. 7,000.00
9.கறைக்கண்டன் சருக்கம்
1கணம்புல்ல நாயனார் புராணம்திருக்கிளர்சீர் 892ரூ. 7,000.00
2காரி நாயனார் புராணம்மறையாளர் திருக்கடவூர்851ரூ. 3,500.00
3நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் புராணம் தடுமாறும் நெறி8102ரூ. 7,000.00
4வாயிலார் நாயனார் புராணம்சொல்வி ளங்குசீர்த்4101ரூ. 3,500.00
5முனையடுவார் நாயனார் புராணம்மாறு கடிந்து மண்872ரூ. 7,000.00
10.கடல் சூழ்ந்த சருக்கம்
1கழற்சிங்க நாயனார் புராணம்படிமிசை நிகழ்ந்த8133ரூ. 10,500.00
2இடங்கழி நாயனார் புராணம்எழுந்திரைமா8113ரூ. 10,500.00
3செருத்துணை நாயனார் புராணம்உள்ளும் புறம்புங்872ரூ. 7,000.00
4புகழ்த்துணை நாயனார் புராணம்செருவிலிப் புத்தூர்872ரூ. 7,000.00
5கோட்புலி நாயனார் புராணம்நலம்பெருகுஞ்8133ரூ. 10,500.00
11.பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்
1பத்தராய்ப் பணிவார் புராணம்ஈசருக்கே அன்பானார்882ரூ. 7,000.00
2பரமனையே பாடுவார் புராணம்புரமூன்றும் செற்றானை821ரூ. 3,500.00
3சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம்காரணபங் கயம்811ரூ. 3,500.00
4திருவாரூர்ப் பிறந்தார் புராணம்அருவாகி உருவாகி821ரூ. 3,500.00
5முப்போதும் திருமேனித் தீண்டுவார் புராணம்எப்போதும் இனியபிரான்831ரூ. 3,500.00
6முழுநீறுபூசிய முனிவர் புராணம்சாதியினில் தலையான 811ரூ. 3,500.00
7அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம்மூவேந்தர் தமிழ்821ரூ. 3,500.00
12.மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்
1பூசலார் நாயனார் புராணம்அன்றினார் புரம்8184ரூ. 14,000.00
2மங்கையர்க்கரசி அம்மையார் புராணம்மங்கையர்க்குத் தனியரசி831ரூ. 3,500.00
3நேச நாயனார் புராணம்சீர்வளர் சிறப்பின்851ரூ. 3,500.00
4கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் புராணம்துலையிற்8184ரூ. 14,000.00
5திருநீலகண்ட யாழ்பாண நாயனார் புராணம்எருக்கத்தம் புலியூர்8123ரூ. 10,500.00
6சடைய நாயனார் புராணம்தம்பிரானைத்811ரூ. 3,500.00
7இசை ஞானியார் புராணம்ஒழியாப் பெருமை811ரூ. 3,500.00
13.வெள்ளானைச் சருக்கம்
மூலமான திருத் 85311ரூ. 38,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பாடல்கள்338
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 80
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
420 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம்1
520 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
620 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
7ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
8ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
தாழ்ப்பாள், கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
94 புத்தகத்தின் அட்டைக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை20 கிலோ
104 புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை100 கிலோ
11ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
12இரண்டாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
13மூன்றாவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
14நான்காவது புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
154 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு ஒரு தகடு
166, 8 வரி கொண்ட பாடல்களுக்கு இரண்டு தகடு
17ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகைரூ. 3,500.00
1825 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் தொகை ரூ. 87,500.00
19புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
20சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
21கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
22ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
23நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master Copy) எடுக்க வேண்டும்
24பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
25புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்

குறிப்பு : பொய்யடிமையில்லாத புலவர் சருக்கம் முதல் வெள்ளானைச் சருக்கம் வரை உள்ள மொத்தப் பாடல்களையும் அன்பர்கள் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு 4 (நான்கு) தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1தொகுதி ஒன்றுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
2தொகுதி இரண்டிற்கு 25 கிலோரூ. 87,500.00
3தொகுதி மூன்றுக்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00
4தொகுதி நான்கிற்கு 25 கிலோ ரூ. 87,500.00