திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 1 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 1

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 1

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருப்பூந்தராய்செந்நெ லங்கழ னிப் 41ரூ. 3,500.00
2திருவலஞ்சுழிவிண்டெ லாமல41ரூ. 3,500.00
3திருத்தெளிச்சேரிபூவலர்ந்தன41ரூ. 3,500.00
4திருவான்மியூர்கரையுலாங்கட41ரூ. 3,500.00
5திருஅனேகதங்காவதம்நீடன் மேவுநிமிர்41ரூ. 3,500.00
6திருவையாறுகோடல்கோங்41ரூ. 3,500.00
7திருவாஞ்சியம்வன்னி கொன்ற 41ரூ. 3,500.00
8திருச்சிக்கல்வானு லாவுமதி 41ரூ. 3,500.00
9திருமழபாடிகளையும்வல்வினை41ரூ. 3,500.00
10திருமங்கலக்குடிசீரி னார்மணி41ரூ. 3,500.00
11சீகாழிநல்லானை 41ரூ. 3,500.00
12திருக்கச்சியேகம்பம்மறையானை41ரூ. 3,500.00
13திருக்கோழம்பம்நீற்றானை நீள்சடை41ரூ. 3,500.00
14திருவெண்ணியூர்சடையானைச்41ரூ. 3,500.00
15திருக்காறாயில்நீரானே நீள்சடை41ரூ. 3,500.00
16திருமணஞ்சேரிஅயிலாரு மம்பத 41ரூ. 3,500.00
17திருவேணுபுரம்நிலவும் புனலும்41ரூ. 3,500.00
18திருமருகல் சடையா யெனுமால்41ரூ. 3,500.00
19திருநெல்லிக்காஅறத்தா லுயிர்கா41ரூ. 3,500.00
20திருஅழுந்தூர்தொழுமா றுவல்லார்
41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்