திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 3 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 3

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 3

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருப்பிரமபுரம்எம்பிரா னெனக்கமுதம்41ரூ. 3,500.00
2திருச்சாய்க்காடுமண்புகார் வான்புகுவர்41ரூ. 3,500.00
3திருவாக்கூர் தான்றோன்றி மாடம்அக்கிருந்த வாரமும்41ரூ. 3,500.00
4திருப்புள்ளிருக்குவேளூர்கள்ளார்ந்த பூங்41ரூ. 3,500.00
5திருவாமாத்தூர்துன்னம்பெய்41ரூ. 3,500.00
6திருக்கைச்சினம்தையலோர் கூறுடையான்41ரூ. 3,500.00
7திருநாலூர் மயானம்பாலூரு மலைப்41ரூ. 3,500.00
8திருமயிலாப்பூர்மட்டிட்ட புன்னையங்41ரூ. 3,500.00
9திருவெண்காடுகண்காட்டு நுதலானுங்41ரூ. 3,500.00
10சீகாழிபண்ணி னேர்மொழி62ரூ. 7,000.00
11திருவாமாத்தூர்குன்ற வார்சிலை62ரூ. 7,000.00
12திருக்களர்நீரு ளார்கயல்62ரூ. 7,000.00
13திருக்கோட்டாறுகருந்த டங்கண்ணின் 62ரூ. 7,000.00
14திருப்புறவார் பனங்காட்டூர்விண்ண மர்ந்தன62ரூ. 7,000.00
15திருப்புகலி உருவார்ந்த மெல்லி41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்15
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்