திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 6 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 6

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 6

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருநாரையூர்உரையினில் வந்தபாவ83ரூ. 10,500.00
2திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம்நேரிய னாகுமல்ல83ரூ. 10,500.00
3தென்திருமுல்லை வாயில்துளிமண்டி யுண்டு83ரூ. 10,500.00
4திருக்கொச்சைவயம்அறையும் பூம்புன41ரூ. 3,500.00
5திருநெல்வாயிலரத்துறைஎந்தை யீசனெம்41ரூ. 3,500.00
6திருமறைக்காடுபொங்கு வெண்41ரூ. 3,500.00
7திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம் பட்டம் பால்நிற41ரூ. 3,500.00
8திருத்தெங்கூர்புரைசெய் வல்வினை41ரூ. 3,500.00
9திருவாழ்கொளிபுத்தூர்சாகையாயிர முடையார்41ரூ. 3,500.00
10திருவரசிலிபாடல் வண்டறை 41ரூ. 3,500.00
11சீகாழிபொங்கு வெண்புரி41ரூ. 3,500.00
12சீகாழிநம்பொருள் நம்மக்க41ரூ. 3,500.00
13திருத்துருத்திவரைத்தலைப் பசும்41ரூ. 3,500.00
14திருக்கோடிக்காஇன்றுநன்று நாளை41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்14
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்