திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 8 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 8

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 8

ரூ. 70,000

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருமாந்துறைசெம்பொ னார்தரு41ரூ. 3,500.00
2திருவாய்மூர்தளிரிள வளரென83ரூ. 10,500.00
3திருவாடானைமாதோர் கூறுகந்41ரூ. 3,500.00
4சீகாழிபொடியிலங்குந்41ரூ. 3,500.00
5திருக்கேதாரம்தொண்டரஞ்சு41ரூ. 3,500.00
6திருப்புகலூர்வெங்கள் விம்மு41ரூ. 3,500.00
7திருநாகைக்காரோணம்கூனல்திங்கட்41ரூ. 3,500.00
8திருவிரும்பைமாகாளம்மண்டுகங்கை41ரூ. 3,500.00
9திருத்திலதைப்பதிபொடிகள்பூசிப்41ரூ. 3,500.00
10திருநாகேச்சரம்தழைகொள்சந்41ரூ. 3,500.00
11திருமுக்கீச்சரம்சாந்தம்வெண்ணீ41ரூ. 3,500.00
12திருப்பாதிரிபுலியூர்முன்னநின்ற41ரூ. 3,500.00
13திருப்புகலி விடைய தேறி41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்13
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்15
315 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை20 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை20 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1120 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 70,000.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்