திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 1 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 1

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 1

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1கோயில் (சிதம்பரம்)ஆடினாய் நறு62ரூ. 7,000.00
2திருப்பூந்தராய்பந்துசேர் விரலாள்62ரூ. 7,000.00
3திருப்புகலி இயலிசை எனும் 62ரூ. 7,000.00
4திருவாவடுதுறைஇடரினும் தளரினும்62ரூ. 7,000.00
5திருப்பூந்தராய்தக்கன் வேள்வி41ரூ. 3,500.00
6திருக்கொள்ளம்புத்தூர்கொட்டமேகம41ரூ. 3,500.00
7திருப்புகலி கண்ணுதலானும் 41ரூ. 3,500.00
8திருக்கடவூர் வீரட்டம்சடையுடை யானும்41ரூ. 3,500.00
9திருவீழிமிழலைகேள்வியர்41ரூ. 3,500.00
10திருவிராமேச்சுரம்அலைவளர் தண்41ரூ. 3,500.00
11திருப்புனவாயில்மின்னியல் 41ரூ. 3,500.00
12திருக்கோட்டாறுவேதியன் விண்ண41ரூ. 3,500.00
13திருப்பூந்தராய்மின்னன வெயிறு41ரூ. 3,500.00
14திருப்பைஞ்சீலிஆரிடம் பாடில41ரூ. 3,500.00
15திருவெண்காடுமந்திர மறைய41ரூ. 3,500.00
16திருக்கொள்ளிக்காடு நிணம் படு41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்16
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்