திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருவிசயமங்கைமருவமர்41ரூ. 3,500.00
2திருவைகல் மாடக்கோயில்துளமதி யுடைமறி41ரூ. 3,500.00
3திருஅம்பர்ப் பெருந்திருக்கோயில்எரிதர அனல் கை41ரூ. 3,500.00
4திருப்பூவணம்மாதமர் மேனிய41ரூ. 3,500.00
5திருக்கருக்குடிநனவிலும் கனவிலும் 41ரூ. 3,500.00
6பொது (பஞ்சாக்கரத்திருப்பதிகம்)துஞ்சலும் துஞ்சலிலாத41ரூ. 3,500.00
7திருவிற்கோலம்உருவினார் உமையொடும்41ரூ. 3,500.00
8திருக்கழுமலம்மண்ணில் நல்ல41ரூ. 3,500.00
9திருந்துதேவன்குடிமருந்து வேண்டில்41ரூ. 3,500.00
10திருக்கானப்பேர்பிடியெலாம் பின்41ரூ. 3,500.00
11திருச்சக்கரப்பள்ளிபடையினார் வெண்41ரூ. 3,500.00
12திருமழபாடிகாலையார் வண்41ரூ. 3,500.00
13மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளிவாருமன்னும்முலை 41ரூ. 3,500.00
14திருஅரதைப் பெரும்பாழிபைத்தபாம் போட41ரூ. 3,500.00
15திருமயேந்திரப்பள்ளிதிரைதரு பவளமும்41ரூ. 3,500.00
16திருஏடகம் வன்னியு மத்தமு41ரூ. 3,500.00
17திருவுசாத்தானம்நீரிடைத் துயின்றவன்41ரூ. 3,500.00
18திருமுதுகுன்றம்வண்ணமா மலர்41ரூ. 3,500.00
19தென்குடித்திட்டைமுன்னை நான்மறை 41ரூ. 3,500.00
20திருக்காளத்திசந்தமா ரகிலொடு41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்