திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 3 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 3

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 3

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருப்பிரமபுரம்கரமுனம்மல ராற்82ரூ. 7,000.00
2திருக்கண்டியூர் வீரட்டம்வினவினேனறி82ரூ. 7,000.00
3திருஆலவாய்மானினேர்விழி82ரூ. 7,000.00
4பொது (தனித் திருவிருக்குறள்)கல்லானீழல்21ரூ. 3,500.00
5திருக்கச்சியேகம்பம்கருவார்க்கச்சித்21ரூ. 3,500.00
6திருச்சிற்றேமம்நிறைவெண்டிங்கள் 82ரூ. 7,000.00
7சீகாழிசந்தமார் முலை41ரூ. 3,500.00
8திருக்கழிப்பாலைவெந்த குங்கிலியப்41ரூ. 3,500.00
9திருவாரூர்அந்த மாயுலகாதி41ரூ. 3,500.00
10திருக்கருகாவூர்முத்திலங்கு முறு41ரூ. 3,500.00
11திருஆலவாய்காட்டுமாவதுரித்து41ரூ. 3,500.00
12திருமழபாடிஅங்கை யாரழ41ரூ. 3,500.00
13பொது (நமச்சிவாய திருப்பதிகம்)காதலாகிக் கசிந்து41ரூ. 3,500.00
14திருத்தண்டலை நீணெறிவிரும்புந் திங்களுங்41ரூ. 3,500.00
15திருஆலவாய்செய்யனே திரு41ரூ. 3,500.00
16திருஆலவாய்வீடலால வாயிலாய்
41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்16
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்