திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4

ரூ. 91,000

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருவானைக்காவானைக்காவில்41ரூ. 3,500.00
2பொது (திருப்பாசுரம்) வாழ்க அந்தணர்41ரூ. 3,500.00
3திருவான்மியூர்விரையார் கொன்றை 41ரூ. 3,500.00
4திருப்பிரமபுரம்இறைய வனீசனெந்தை41ரூ. 3,500.00
5திருவொற்றியூர்விடையவன் விண்ணும41ரூ. 3,500.00
6திருச்சாத்தமங்கைதிருமலர்க் கொன்றை 41ரூ. 3,500.00
7திருக்குடமூக்குஅரவிரி கோடனீட41ரூ. 3,500.00
8திருவக்கரைகறையணி மாமிட41ரூ. 3,500.00
9திருவெண்டுறைஆதியனாதிரையன்41ரூ. 3,500.00
10திருப்பனந்தாள்கண்பொலி நெற்றி41ரூ. 3,500.00
11திருச்செங்காட்டாங்குடிபைங்கோட்டு மலர்ப்41ரூ. 3,500.00
12திருப்பெருவேளூர்அண்ணாவூங்41ரூ. 3,500.00
13திருக்கச்சிநெறிக் காரைக்காடுவாரணவு முலை41ரூ. 3,500.00
14திருவேட்டக்குடிவண்டிரைக்கும்82ரூ. 7,000.00
15திருப்பிரமபுரம்சுரருலகு நரர்கள்82ரூ. 7,000.00
16திருக்கயிலாயம்வாளவரி கோளபுலி 82ரூ. 7,000.00
17திருக்காளத்திவானவர்கள் தானவர் 82ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்17
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்21
321 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை26 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை26 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1126 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 91,000.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்