திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4

ரூ. 91,000

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருவானைக்கா வானைக்காவில் 4 1 ரூ. 3,500.00
2 பொது (திருப்பாசுரம்) வாழ்க அந்தணர் 4 1 ரூ. 3,500.00
3 திருவான்மியூர் விரையார் கொன்றை 4 1 ரூ. 3,500.00
4 திருப்பிரமபுரம் இறைய வனீசனெந்தை 4 1 ரூ. 3,500.00
5 திருவொற்றியூர் விடையவன் விண்ணும 4 1 ரூ. 3,500.00
6 திருச்சாத்தமங்கை திருமலர்க் கொன்றை 4 1 ரூ. 3,500.00
7 திருக்குடமூக்கு அரவிரி கோடனீட 4 1 ரூ. 3,500.00
8 திருவக்கரை கறையணி மாமிட 4 1 ரூ. 3,500.00
9 திருவெண்டுறை ஆதியனாதிரையன் 4 1 ரூ. 3,500.00
10 திருப்பனந்தாள் கண்பொலி நெற்றி 4 1 ரூ. 3,500.00
11 திருச்செங்காட்டாங்குடி பைங்கோட்டு மலர்ப் 4 1 ரூ. 3,500.00
12 திருப்பெருவேளூர் அண்ணாவூங் 4 1 ரூ. 3,500.00
13 திருக்கச்சிநெறிக் காரைக்காடு வாரணவு முலை 4 1 ரூ. 3,500.00
14 திருவேட்டக்குடி வண்டிரைக்கும் 8 2 ரூ. 7,000.00
15 திருப்பிரமபுரம் சுரருலகு நரர்கள் 8 2 ரூ. 7,000.00
16 திருக்கயிலாயம் வாளவரி கோளபுலி 8 2 ரூ. 7,000.00
17 திருக்காளத்தி வானவர்கள் தானவர் 8 2 ரூ. 7,000.00

வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 17
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 21
3 21 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 26 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 26 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 91,000.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்