திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 7 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 7

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 7

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருவெங்குருவிண்ணவர் தொழு 41ரூ. 3,500.00
2திருவின்னம்பர்எண்டிசைக்கும் புகழி 41ரூ. 3,500.00
3திருநெல்வெணெய்நல்வெணெய் விழுது 41ரூ. 3,500.00
4திருச்சிறுகுடிதிடமலி மதிளணி41ரூ. 3,500.00
5திருவீழிமிழலைவெண்மதி தவழ்41ரூ. 3,500.00
6திருமுதுகுன்றம் முரசதிரிந் தெழு41ரூ. 3,500.00
7திருத்தோணிபுரம்கரும்பமர் வில்லியைக்82ரூ. 7,000.00
8திருஇராமேச்சுரம்திரிதரு மாமணி82ரூ. 7,000.00
9திருநாரையூர்காம்பினை வென்ற82ரூ. 7,000.00
10திருவலம்புரம்கொடியுடை மும்மதி 82ரூ. 7,000.00
11திருப்பரிதிநியமம்விண்கொண்ட தூமதி 82ரூ. 7,000.00
12திருக்கலிக்காமூர்மடல்வரை யின்மது82ரூ. 7,000.00
13திருவலஞ்சுழிபள்ளம தாய82ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்13
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்