திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1பொது (தசபுராணம்) பருவரையொன்று சுற்றி82ரூ. 7,000.00
2பொது (பாவநாசத் திருப்பதிகம்)பற்றற்றார்சேர் பழம்82ரூ. 7,000.00
3திருப்புகலூர்செய்யர் வெண்ணூலர்41ரூ. 3,500.00
4திருவாரூர் அரநெறிஎத்தீ புகினு மெமக்கொரு41ரூ. 3,500.00
5பொது (விடந்தீர்த்த திருப்பதிகம்)ஒன்றுகொ லாமவர்41ரூ. 3,500.00
6திருவாரூர் சூலப்படையானைச்41ரூ. 3,500.00
7திருவாரூர் காண்டலே கருத்தாய்41ரூ. 3,500.00
8திருவாரூர்முத்து விதான மணிப்41ரூ. 3,500.00
9கோயில் செஞ்சடைக்கற்றை41ரூ. 3,500.00
10கோயில் பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன் 41ரூ. 3,500.00
11திருவதிகை வீரட்டானம்இரும்புகொப்பளித்த41ரூ. 3,500.00
12திருவதிகை வீரட்டானம்வெண்ணிலா மதியந் 41ரூ. 3,500.00
13திருவதிகை வீரட்டானம்நம்பனே யெங்கள்41ரூ. 3,500.00
14திருவதிகை வீரட்டானம்மடக்கினார் புலியின் 41ரூ. 3,500.00
15திருவதிகை வீரட்டானம்முன்பெலா மிளையகாலம்41ரூ. 3,500.00
16திருச்செம்பொன் பள்ளிஊனினுள் ளுயிரை41ரூ. 3,500.00
17திருக்கழிப்பாலைநங்கையைப் பாகம்41ரூ. 3,500.00
18திருக்கடவூர் வீரட்டம் பொள்ளத்த காயமாயப்41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்18
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்