திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 பொது (தசபுராணம்) பருவரையொன்று சுற்றி 8 2 ரூ. 7,000.00
2 பொது (பாவநாசத் திருப்பதிகம்) பற்றற்றார்சேர் பழம் 8 2 ரூ. 7,000.00
3 திருப்புகலூர் செய்யர் வெண்ணூலர் 4 1 ரூ. 3,500.00
4 திருவாரூர் அரநெறி எத்தீ புகினு மெமக்கொரு 4 1 ரூ. 3,500.00
5 பொது (விடந்தீர்த்த திருப்பதிகம்) ஒன்றுகொ லாமவர் 4 1 ரூ. 3,500.00
6 திருவாரூர் சூலப்படையானைச் 4 1 ரூ. 3,500.00
7 திருவாரூர் காண்டலே கருத்தாய் 4 1 ரூ. 3,500.00
8 திருவாரூர் முத்து விதான மணிப் 4 1 ரூ. 3,500.00
9 கோயில் செஞ்சடைக்கற்றை 4 1 ரூ. 3,500.00
10 கோயில் பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன் 4 1 ரூ. 3,500.00
11 திருவதிகை வீரட்டானம் இரும்புகொப்பளித்த 4 1 ரூ. 3,500.00
12 திருவதிகை வீரட்டானம் வெண்ணிலா மதியந் 4 1 ரூ. 3,500.00
13 திருவதிகை வீரட்டானம் நம்பனே யெங்கள் 4 1 ரூ. 3,500.00
14 திருவதிகை வீரட்டானம் மடக்கினார் புலியின் 4 1 ரூ. 3,500.00
15 திருவதிகை வீரட்டானம் முன்பெலா மிளையகாலம் 4 1 ரூ. 3,500.00
16 திருச்செம்பொன் பள்ளி ஊனினுள் ளுயிரை 4 1 ரூ. 3,500.00
17 திருக்கழிப்பாலை நங்கையைப் பாகம் 4 1 ரூ. 3,500.00
18 திருக்கடவூர் வீரட்டம் பொள்ளத்த காயமாயப் 4 1 ரூ. 3,500.00

வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 18
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 25 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 87,500.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்