திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 5

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 5

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருஇன்னம்பர் விண்ணவர் மகுட கோடி 4 1 ரூ. 3,500.00
2 திருச்சேறை பெருந்திரு விமவான் பெற்ற 4 1 ரூ. 3,500.00
3 பொது (நினைந்த நேரிசை) முத்தினை மணியைப் 4 1 ரூ. 3,500.00
4 பொது (தனித் திருநேரிசை) தொண்டனேன் பட்ட 4 1 ரூ. 3,500.00
5 பொது (தனித் திருநேரிசை) மருளவா மனத்தனாகி 4 1 ரூ. 3,500.00
6 பொது (தனித் திருநேரிசை) கடும்பக னட்ட மாடிக் 4 1 ரூ. 3,500.00
7 பொது (குறைந்த திருநேரிசை) வென்றிலேன் புலன்க 4 1 ரூ. 3,500.00
8 பொது (குறைந்த திருநேரிசை) தம்மானங் காப்ப தாகித் 4 1 ரூ. 3,500.00
9 கோயில் பாளை யுடைக்கமு 4 1 ரூ. 3,500.00
10 கோயில் கருநட்ட கண்டனை 4 1 ரூ. 3,500.00
11 திருக்கழுமலம் பார்கொண்டு மூடிக் 4 1 ரூ. 3,500.00
12 திருக்கழுமலம் படையார் மழுவொன்று 4 1 ரூ. 3,500.00
13 பொது (ஆருயிர்த்திருவிருத்தம்) எட்டாந் திசைக்கு 4 1 ரூ. 3,500.00
14 திருச்சோற்றுத் துறை காலை யெழுந்து கடிமலர் 4 1 ரூ. 3,500.00
15 திருவொற்றியூர் செற்றுக் களிற்றுரி 4 1 ரூ. 3,500.00
16 திருப்பழனம் மேவித்து நின்று 4 1 ரூ. 3,500.00
17 திருப்பூந்துருத்தி மாலினை மாலுற 4 1 ரூ. 3,500.00
18 திருநெய்த்தானம் பாரிடஞ் சாடிய 4 1 ரூ. 3,500.00
19 திருவேதிகுடி கையது காலெரி 4 1 ரூ. 3,500.00
20 திருவையாறு குறுவித்த வாகுற்ற 4 1 ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 20
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 25 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 87,500.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்