திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 5 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 5

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 5

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருஇன்னம்பர்விண்ணவர் மகுட கோடி41ரூ. 3,500.00
2திருச்சேறைபெருந்திரு விமவான் பெற்ற41ரூ. 3,500.00
3பொது (நினைந்த நேரிசை)முத்தினை மணியைப் 41ரூ. 3,500.00
4பொது (தனித் திருநேரிசை)தொண்டனேன் பட்ட 41ரூ. 3,500.00
5பொது (தனித் திருநேரிசை)மருளவா மனத்தனாகி 41ரூ. 3,500.00
6பொது (தனித் திருநேரிசை)கடும்பக னட்ட மாடிக் 41ரூ. 3,500.00
7பொது (குறைந்த திருநேரிசை) வென்றிலேன் புலன்க 41ரூ. 3,500.00
8பொது (குறைந்த திருநேரிசை)தம்மானங் காப்ப தாகித்41ரூ. 3,500.00
9கோயில்பாளை யுடைக்கமு41ரூ. 3,500.00
10கோயில்கருநட்ட கண்டனை 41ரூ. 3,500.00
11திருக்கழுமலம்பார்கொண்டு மூடிக்41ரூ. 3,500.00
12திருக்கழுமலம்படையார் மழுவொன்று41ரூ. 3,500.00
13பொது (ஆருயிர்த்திருவிருத்தம்) எட்டாந் திசைக்கு41ரூ. 3,500.00
14திருச்சோற்றுத் துறைகாலை யெழுந்து கடிமலர் 41ரூ. 3,500.00
15திருவொற்றியூர் செற்றுக் களிற்றுரி41ரூ. 3,500.00
16திருப்பழனம்மேவித்து நின்று41ரூ. 3,500.00
17திருப்பூந்துருத்திமாலினை மாலுற 41ரூ. 3,500.00
18திருநெய்த்தானம்பாரிடஞ் சாடிய41ரூ. 3,500.00
19திருவேதிகுடிகையது காலெரி41ரூ. 3,500.00
20திருவையாறுகுறுவித்த வாகுற்ற 41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்