திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 1 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 1

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 1

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1கோயில் (சிதம்பரம்)அன்னம்பாலிக்குந் 41ரூ. 3,500.00
2கோயில் (சிதம்பரம்)பனைக்கை மும்மத41ரூ. 3,500.00
3திருநெல்வாயில் அரத்துறைகடவுளைக் கடலுள் 41ரூ. 3,500.00
4திருஅண்ணாமலைவட்ட னைம்மதி சூடியை41ரூ. 3,500.00
5திரு அண்ணாமலை பட்டி ஏறுகந் தேறிப் 41ரூ. 3,500.00
6திரு ஆரூர் எப்போதும் மிறை41ரூ. 3,500.00
7திரு ஆரூர் கொக்கரைகுழல் 41ரூ. 3,500.00
8திரு அன்னியூர்பாற லைத்த படு 41ரூ. 3,500.00
9திருமறைக்காடு ஓத மால்கடல் பாவி 41ரூ. 3,500.00
10திருமறைக்காடுபண்ணின் நேர்மொழி41ரூ. 3,500.00
11திருமீயச்சூர்தோற்றுங் 41ரூ. 3,500.00
12திருவீழிமிழலை கரைந்து கைதொழ 41ரூ. 3,500.00
13திருவீழிமிழலை என்பொ னேயிமை41ரூ. 3,500.00
14திருவிடைமருதூர் பாச மொன்றில41ரூ. 3,500.00
15திருவிடைமருதூர்பறையி னோசையும்41ரூ. 3,500.00
16திருப்பேரெயில்மறையும் ஓதுவர்41ரூ. 3,500.00
17திருவெண்ணி முத்தினைப்பவளத்தை 41ரூ. 3,500.00
18திருக்கடம்பந்துறைமுற்றிலாமுலை யாளிவ41ரூ. 3,500.00
19திருக்கடம்பூர்தளருங் கோளர 41ரூ. 3,500.00
20திருக்கடம்பூர்ஒருவராயிரு மூவரு 41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்