திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 2

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 2

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருஇன்னம்பர் என்னி லாரு மெனக்கினி 4 1 ரூ. 3,500.00
2 திருக்குடமூக்கு பூவணத்தவன் புண்ணிய 4 1 ரூ. 3,500.00
3 திருநின்றியூர் கொடுங்கண் வெண்தலை 4 1 ரூ. 3,500.00
4 திருவொற்றியூர் ஒற்றி யூரு மொளிமதி 4 1 ரூ. 3,500.00
5 திருப்பாசுர் முந்தி மூவெயி லெய்த 4 1 ரூ. 3,500.00
6 திருவன்னியூர் காடு கொண்டரங் 4 1 ரூ. 3,500.00
7 திருவையாறு சிந்தை வாய்தலு 4 1 ரூ. 3,500.00
8 திருவையாறு சிந்தை வண்ணத்த 4 1 ரூ. 3,500.00
9 திருவாவடுதுறை நிறைக்க வாலிய 4 1 ரூ. 3,500.00
10 திருப்பராய்த்துறை கரப்பர் கால 4 1 ரூ. 3,500.00
11 திருவானைக்கா கோனைக் காவிக் 4 1 ரூ. 3,500.00
12 திருப்பூந்துருத்தி கொடிகொள் செல்வ 4 1 ரூ. 3,500.00
13 திருச்சோற்றுத்துறை கொல்லை யேற்றினர் 4 1 ரூ. 3,500.00
14 திருநெய்த்தானம் கொல்லி யான்குளிர் 4 1 ரூ. 3,500.00
15 திருப்பழனம் அருவ னாய் அத்தி 4 1 ரூ. 3,500.00
16 திருச்செம்பொன்பள்ளி கான றாத கடிபொழில் 4 1 ரூ. 3,500.00
17 திருக்கடவூர் மயானம் குழைகொள் காதினர் 4 1 ரூ. 3,500.00
18 திருக்கடவூர் வீரட்டம் மலைக்கொ ளானை 4 1 ரூ. 3,500.00
19 திருமயிலாடுதுறை கொள்ளுங் காதன்மை 4 1 ரூ. 3,500.00
20 திருக்கழிப்பாலை வண்ண மும்வடி வுஞ் 4 1 ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 20
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 25 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 87,500.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்