திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 2 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 2

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 2

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருஇன்னம்பர்என்னி லாரு மெனக்கினி41ரூ. 3,500.00
2திருக்குடமூக்குபூவணத்தவன் புண்ணிய41ரூ. 3,500.00
3திருநின்றியூர்கொடுங்கண் வெண்தலை41ரூ. 3,500.00
4திருவொற்றியூர்ஒற்றி யூரு மொளிமதி 41ரூ. 3,500.00
5திருப்பாசுர்முந்தி மூவெயி லெய்த41ரூ. 3,500.00
6திருவன்னியூர்காடு கொண்டரங்41ரூ. 3,500.00
7திருவையாறுசிந்தை வாய்தலு 41ரூ. 3,500.00
8திருவையாறுசிந்தை வண்ணத்த41ரூ. 3,500.00
9திருவாவடுதுறைநிறைக்க வாலிய 41ரூ. 3,500.00
10திருப்பராய்த்துறைகரப்பர் கால 41ரூ. 3,500.00
11திருவானைக்காகோனைக் காவிக் 41ரூ. 3,500.00
12திருப்பூந்துருத்திகொடிகொள் செல்வ41ரூ. 3,500.00
13திருச்சோற்றுத்துறை கொல்லை யேற்றினர்41ரூ. 3,500.00
14திருநெய்த்தானம்கொல்லி யான்குளிர்41ரூ. 3,500.00
15திருப்பழனம்அருவ னாய் அத்தி41ரூ. 3,500.00
16திருச்செம்பொன்பள்ளிகான றாத கடிபொழில் 41ரூ. 3,500.00
17திருக்கடவூர் மயானம்குழைகொள் காதினர்41ரூ. 3,500.00
18திருக்கடவூர் வீரட்டம் மலைக்கொ ளானை41ரூ. 3,500.00
19திருமயிலாடுதுறைகொள்ளுங் காதன்மை 41ரூ. 3,500.00
20திருக்கழிப்பாலை வண்ண மும்வடி வுஞ் 41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்