திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 3

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 3

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருப்பைஞ்ஞீலி உடையர் கோவண 4 1 ரூ. 3,500.00
2 திருவேட்களம் நன்று நாடொறும் 4 1 ரூ. 3,500.00
3 திருநல்லம் கொல்லத் தான்நம 4 1 ரூ. 3,500.00
4 திருஆமாத்தூர் மாமாத் தாகிய மாலயன் 4 1 ரூ. 3,500.00
5 திருத்தோணிபுரம் மாதியன்று மனைக்கிரு 4 1 ரூ. 3,500.00
6 திருப்புகலூர் துன்னக் கோவணச் 4 1 ரூ. 3,500.00
7 திருக்கச்சியேகம்பம் பண்டு செய்த பழவினை 4 1 ரூ. 3,500.00
8 திருக்கச்சியேகம்பம் பூமே லானும் 4 1 ரூ. 3,500.00
9 திருவெண்காடு பண்காட் டிப்படி 4 1 ரூ. 3,500.00
10 திருவாய்மூர் எங்கே யென்னை 4 1 ரூ. 3,500.00
11 திருப்பாலைத்துறை நீல மாமணி 4 1 ரூ. 3,500.00
12 திருநாகேச்சரம் நல்லர் நல்லதோர் 4 1 ரூ. 3,500.00
13 திருஅதிகை வீரட்டம் கோணன் மாமதி 4 1 ரூ. 3,500.00
14 திருஅதிகை வீரட்டம் எட்டு நாண்மலர் 4 1 ரூ. 3,500.00
15 திருநாரையூர் வீறு தானுடை 4 1 ரூ. 3,500.00
16 திருக்கோளிலி மைக்கொள் கண்ணுமை 4 1 ரூ. 3,500.00
17 திருக்கோளிலி முன்னமே நினை யாதொழிந் 4 1 ரூ. 3,500.00
18 திருப்பழையாறை வடதளி தலையெ லாம்பறிக் 4 1 ரூ. 3,500.00
19 திருமாற்பேறு பொருமாற் றின்படை 4 1 ரூ. 3,500.00
20 திருமாற்பேறு ஏது மொன்று மறிவில 4 1 ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 20
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 25 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 87,500.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்