திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 3 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 3

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 3

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருப்பைஞ்ஞீலிஉடையர் கோவண41ரூ. 3,500.00
2திருவேட்களம்நன்று நாடொறும்41ரூ. 3,500.00
3திருநல்லம்கொல்லத் தான்நம41ரூ. 3,500.00
4திருஆமாத்தூர்மாமாத் தாகிய மாலயன்41ரூ. 3,500.00
5திருத்தோணிபுரம் மாதியன்று மனைக்கிரு 41ரூ. 3,500.00
6திருப்புகலூர்துன்னக் கோவணச் 41ரூ. 3,500.00
7திருக்கச்சியேகம்பம்பண்டு செய்த பழவினை 41ரூ. 3,500.00
8திருக்கச்சியேகம்பம்பூமே லானும்41ரூ. 3,500.00
9திருவெண்காடுபண்காட் டிப்படி 41ரூ. 3,500.00
10திருவாய்மூர் எங்கே யென்னை 41ரூ. 3,500.00
11திருப்பாலைத்துறைநீல மாமணி41ரூ. 3,500.00
12திருநாகேச்சரம் நல்லர் நல்லதோர்41ரூ. 3,500.00
13திருஅதிகை வீரட்டம்கோணன் மாமதி 41ரூ. 3,500.00
14திருஅதிகை வீரட்டம்எட்டு நாண்மலர்41ரூ. 3,500.00
15திருநாரையூர் வீறு தானுடை 41ரூ. 3,500.00
16திருக்கோளிலிமைக்கொள் கண்ணுமை 41ரூ. 3,500.00
17திருக்கோளிலிமுன்னமே நினை யாதொழிந் 41ரூ. 3,500.00
18திருப்பழையாறை வடதளிதலையெ லாம்பறிக் 41ரூ. 3,500.00
19திருமாற்பேறு பொருமாற் றின்படை 41ரூ. 3,500.00
20திருமாற்பேறுஏது மொன்று மறிவில41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்